Sputtr.com | Alternative Search Engine

Organih

€ Paul Fréour € DOI 10.1378/chest.91.6 Supplement.191S ...

every human contained a botn organih anc d a psychologic aspect. It is i thin was y tha wt e would envisag a clinicae anld therapeutic approac tho asthma and its anatomy.

Investigation of declared values of iodine in food ...

Vsakršno prekomerno ali nesorazmerno vnašanje v zdravo telo pa je zanj le obremenitev metabolizma ali pa celo vodi v kopičenje v določenih organih, kjer povzročajo nekateri elementi celo toksične učinke.

Vera Urlep Šalinović – LABORATORIJSKA DIAGNOSTIKA ...

Klinično se lahko zrcali s težkimi okvarami različnih organov zaradi hipoksije, ki je posledica mikrovaskularne tromboze v teh organih, in s hudimi, včasih neobvladljivimi krvavitvami zaradi sekundarne

Dictionary of Abbreviations (ENG/SLO) in AP-2004

RR Register of Regulations of the RPS Register predpisov Republike Slovenije RS Republic of Slovenia RS Republika Slovenija RUU Register of Urban Units RPE Register prostorskih enot SAA State Administration Act ZDO Zakon o dr avnih organih SB State Bodies DO dr avni organi SC RS Supreme Court Republic of Slovenia VS RS ...

OPOZORILO

U R E D B A o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (neuradno prečiščeno besedilo št.

UREDBA O POVRAČILU STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN Z DELA ...

UREDBA O POVRAČILU STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN Z DELA JAVNIM USLU BENCEM IN FUNKCIONARJEM V DR AVNIH ORGANIH 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Ta uredba ureja način obračunavanja in povračilo stroškov prevoza na delo in z dela za javne uslu bence v organih dr avne uprave in v pravosodnih ...

POSTOPEK ZASEDBE PROSTEGA DELOVNEGA MESTA V ORGANIH DRŢAVNE ...

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA UPRAVO Diplomsko delo univerzitetnega programa POSTOPEK ZASEDBE PROSTEGA DELOVNEGA MESTA V ORGANIH DRŢAVNE UPRAVE S ŠTUDIJO DVEH PRIMEROV Kandidatka: Tadeja Dušič Številka indeksa: 04034410 Mentorica: doc. dr. Polona Kovač Ljubljana, september 2009

DOKAZOVANJE PRISOTNOSTI BAKTERIJ E. coli O157:H7 IN ...

UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA IVILSTVO Vesna KUHAR DOKAZOVANJE PRISOTNOSTI BAKTERIJ E. coli O157:H7 IN Lactobacillus gasseri K7 V BLATU IN ORGANIH MIŠI DIPLOMSKO DELO Univerzitetni študij DETECTION OF BACTERIA E. coli O157:H7 AND Lactobacillus gasseri K7 IN THE ...

ZAKON o delavcih v državnih organih

ZAKON o delavcih v državnih organih I. SPLOŠNA DOLO ČBA 1. člen Delovna razmerja in osebni dohodki delavcev v državnih organih se urejajo z zakonom o temeljnih pravicah iz

P R A V I L N I K

... pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota in ob smiselni uporabi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02), Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 s spremembami), Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v ...