Sputtr.com | Alternative Search Engine

Organizimin

L I G J I N r 8224 date 15

l i g j i n r 8224 date 15.05.1997 ndryshuar me ligjin 8335 date 23.04.1998 per organizimin dhe funksionimin e policise te bashkise dhe te komunes.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

Universiteti i Tiranës Rregullore për organizimin e programeve të studimit të doktoratave _____ 1

RREGULLORE PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KËSHILLAVE ...

Universiteti i Tiranës Rregullore për organizimin dhe funksionimin e KP të UT ----- -----

I. Rregulla për organizimin e një Loje-Plan mbi BE në ...

I. Rregulla për organizimin e një Loje-Plan mbi BE në Evropën Juglindore me temë „Evropa në një formë të re“ 1. Kohëzgjatja dhe rrjedha e Lojës-Plan

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

REPUBLIKA E SHQIPËRISË . KUVENDI . L I G J . Nr.8652, datë 31.7.2000 . PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISJES VENDORE . Në mbështetje të neneve 13, 81, 83 pika 1 dhe 108-115 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

RREGULLORE E BRENDSHME MINISTRISË SË TURIZMIT, KULTURËS ...

organizimin e ceremonive. 2. Ceremonitë zhvillohen në përputhje me rregulloren e ceremonialit në ambiente të hapura ose të mbyllura. 3. Shoqërimi i personaliteteve bëhet sipas rregullave protokollare të përcaktuara në

(Microsoft Word - 1. Ligji p\353r organizimin sindikal n\353 ...

GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 11 / 26 GUSHT 2011, PRISHTINË (Microsoft Word - 1. Ligji p\353r organizimin sindikal n\353 Kosov\353, lekt.16.08.2011..doc)

BAZA LIGJORE

• VKM Nr.722, datë 19.11.1998: "Për miratimin e Rregullores së Urbanistikës" I ndryshuar me: - V.K.M. Nr.545, datë 12.08.2004 - V.K.M. Nr.401, datë 25.06.2004 • VKM Nr.836 datë 03.12.2004 "Për përbërjen, organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Rregullimit te Territorit të Republikës së ...

MINISTRIA E BRENDSHME Ndryshimi i ligjit nr. 8549 date 11.11 ...

Ndryshimi i ligjit “Për organizimin dhe P/A MARS 2007 funksionimin e komisioneve hetimore të Kuvendit”. Miratim i akteve normative në zbatim të

proCedura e aplikimit

Pjesën për testimin e aftësive komunikuese, c. Pjesën për testimin e njohurive të përgjithshme (njohuritë themelore për organizimin institucional dhe shtetëror, ekonomik), d.