Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ortopedycznego

ZLECENIE NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE B Ę D Ą CE ...

ortopedycznego/środka pomocniczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.

Zaopatrzenie ortopedyczne ko*czyny górnej u chorych po ...

Wa4nym elementem post6powania leczniczego jest tutaj zastosowanie odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego. Mo4liwo8ci zaopatrzenia ko2czyny górnej pora4onej, b5d9 niewøadnej po udarze mózgu, zasadniczo sprowadzaj5 si6 wyø5cznie do za-stosowania u hemiplegika øuski b5d9 temblaka.

Zaopatrzenie - 2004

Rodzaj schorzenia - według klasyfikacji ICD-10 Zaopatrzenie: prawostronne  lewostronne Kod zaopatrzenia przedmiotu ortopedycznego / środka pomocniczego .....

PRODUCENT ZAOPATRZENIA ORTOPEDYCZNEGO

®PRODUCENT ZAOPATRZENIA ORTOPEDYCZNEGO ERHEM sp.j. 39-200 Dębica, ul. Puszkina 6 Tel. +48 14 681 23 60 Tel/fax 681 23 85 Fax +48 14 681 23 70 poczta@erhem.pl www.erhem.pl ORTEZY KOŃCZYN DOLNYCH • Staw kolanowy • Staw skokowy ERH-35/M Stabilizator stawu kolanowego - miękki, ERH-35/R ...

Podkarpacki Oddzia³ Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i ...

troskopu, USG w poradni preluksacyjnej i cyfrowej pracowni rtg. Wmarcu 1966 r. powsta³ w Rzeszowie samodziel ny Oddzia³ Ortopedyczno-Urazowy z 45 ³ó¿kami eta

O DOFINANSOWNIE ZE Ś RODKÓW PA Ń STWOWEGO FUNDUSZU ...

należy podać nazwę przedmiotu ortopedycznego / środka pomocniczego w kwocie ………….. słownie: ………………………………………………………………………………. UZASADNIENIE WNIOSKU: ………………………………………………………………………………….

cznik do wniosku o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego ...

Zał ącznik do wniosku o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego, przedmiotu ortopedycznego, środkapomocniczego” . Składaj ąc wniosek o dofinansowanie nale ży przedstawi ć oryginały ni żej wymienionych dokumentów:

POZNAÑSKIE ZAK£ADY SPRZÊTU ORTOPEDYCZNEGO

Refundowane równie¿ przez NFZ PRZYCHODNIA ZAOPATRZENIA ORTOPEDYCZNEGO DZIA£ OBS£UGI PACJENTA ul. Przemys³owa 15/17 61-579 Poznañ tel. 061 835 13 20 czynna pn., czw. od 7.00 do 17.00 wt., œr., pt. od 7.00 do 15.00 SKLEPY MEDYCZNE ul.

załącznik nr 7 do zarządzenia nr /2008/DSOZ

WYPEŁ NIA ŚWIADCZENIOBIORCA . Zlecenie na wykonanie naprawy przedmiotu ortopedycznego nr_____ Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na refundowaną przez NFZ naprawę:

Warto wiedzieć!

Szczegółowe informacje można uzyskać w Działach Zaopatrzenia Ortopedycznego i Środków Pomocniczych w poszczególnych Oddziałach NFZ. Informacje można też znaleźć na stronach internetowych Narodowego życie bez odleżyn - REVITA - leżenie bez infekcji