Sputtr.com | Alternative Search Engine

Osigura

SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. u/in

SARAJEVO-OSIGURA NJE d.d. Sarajevo 2007 4 S arajevo-Osiguranje d.d. Sarajevo je društvo sa najdužom tradicijom osiguranja u BiH. Od svog nastanka 1945. godine pa do danas, osnovni motiv poslovanja je ostao nepromijenjen, a to je sveobu-hvatna i sigurna zaštita osiguranika.

PROGRAM PODRŠKE - SOWA Srpsko Pravoslavno

Da osigura vezu negovatelja sa postojećim uslugama i drugim relevantnim organizacijama sa ciljem da im se poveća kapacitet i sposobnost u pružanju efektivne nege osobama sa demencijom.

Opatijska kardiovaskularna rehabilitacija i suvremena ...

... tako je pred nama jasan imperativ unapreenja svakodnevne kardioloπke rehabilitacijske prakse, osigura-vanja njene sveobuhvatnosti, dostupnosti i zasnovanosti na dokazima.

Zahtjevi preduvjetnog programa GAP/GMP / GHP specifični za ...

Uloga proizvoĊaĉ a mlijeka je da osigura provoĊenje dobre poljoprivredne, higijenske i proizvoĊaĉke prakse (GAP – Good Agricultural Practice, GHP ...

KODEKS POSLOVANJA DRUŠTAVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIM ...

... radi osigura-vanja kvalitetne zaštite i ponašanja na tržištu Udruženje društava za upravljanje investicij-skim fondovima Hrvatske gospodarske komo-re 3. srpnja 2009. godine donijelo je: ...

Property and Asset Management A Worldwide Endeavor

Zato je nekom, obicno imenovanom kao "Menadzer Vlasnistva" data odgovornost da osigura da svi vladini vlas-nicki elementi su propisno nadgledani i pod kontrolom kom-panije.

Odluka o osnivanju ISME, zbirna

vodeći računa da se osigura predstavljanje svih zainteresovanih strana u poslovima standardizacije. Mandat članova skupštine traje četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora za

Fakultet za turizam, hotelijerstvo i trgovinu Bar Wild Beauty

svijetom, to svjedoči o želji da se i na ovom planu osigura razmjena knowhow-a i osnov za dalji napredak. Ovo istraživanje, kao dio globalnog istraživanja "Horwath

INKLUZIVNO OBRAZOVANJE U BOLONJSKOM PROCESU

... kako bi se izgradili kapaciteti nastavnika koji su potrebni da se osigura funkcionisanje diverziteta (Mešalić, Šakotić, Hrnjica, 2009). 187 N. Šakotić, Č.

Novosti u invazivnom lijeËenju akutnog infarkta miokarda

Stoga je od kljuËne vaænosti da svaka za-jednica osigura uËinkovitu mreæu koja bi na vrijeme omoguÊila PPCI za veÊinu STEMI pacijenata.