Sputtr.com | Alternative Search Engine

Osobami

COUNCIL DIRECTIVE

EN EN COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES Brussels, 2.7.2008 COM(2008) 426 final 2008/0140 (CNS) Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of religion or belief, disability, age or sexual orientation (presented by the ...

ACT ON FREE ACCESS TO INFORMATION

(2) Legal entities established by law and legal entities established by a state agency or municipality under a special law shall also be Obligees. 2 (2) Povinnými osobami sú dalej právnické osoby zriadené zákonom a právnické osoby zriadené štátnym orgánom alebo obcou podla osobitného zákona. 2 ...

EU CKOZ-00/03

... de montaj Lebensgefahr Danger Danger de mort Nebezpečí Fare Peligro Életveszély Pericolo di morte Fare Levensgevaar Perigo Niebezpieczenstwo Varning Vaara Hayati Tehlike Pericol Montage nur durch Elektrofachkräfte Installation by electricians only Montage uniquement par un électricien Montáž pouze osobami s ...

Ocena jakości życia opiekunów osób z chorobą Alzheimera ...

nad osobami z otępieniem, zapewniające pomoc i wspar cie zarówno chorym, jak i ich opiekunom [8]. Głównym celem niniejszej pracy jest ukazanie pro

PEŁNOMOCNICTWO POWER OF ATTORNEY

... pełnomocnikiem z prawem substytucji do zastępowania mnie (nas) przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, Izbą Odwoławczą, Kolegiami orzekającymi do spraw spornych, sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, organami ścigania, organami celnymi oraz osobami ...

NEDOPROVÁZENÉ DÍTĚ / UNACCOMPANIED MINOR

Prohlaöuji, ûe jsem obstaral doprovod mého dítěte na letiötě odletu a příletu v˝öe jmenovan˝mi osobami. Tyto osoby zůstanou na letiöti aû do odletu letadla a nebo budou přítomny v době plánovaného příletu a převezmou dítě.

EU Xcomfort CSAU-01/01

... de montaj Lebensgefahr Danger Danger de mort Nebezpečí Fare Peligro Életveszély Pericolo di morte Fare Levensgevaar Perigo Niebezpieczenstwo Varning Vaara Hayati Tehlike Pericol Montage nur durch Elektrofachkräfte Installation by electricians only Montage uniquement par un électricien Montáž pouze osobami s ...

MOTYWY PODJÊCIA, KONTYNUOWANIA I UKOÑCZENIA TERAPII U ...

W celu sklasyfikowania pogrupowano motywy deklarowane przez badane w nastêpuj¹cy sposób: motywy rodzinne, motywy zdrowotne, motywy zwi¹za-ne z czynnikiem prawnym, s¹dowym, motywy zwi¹zane z instytucjami pomo-cowymi, osobami zewnêtrznymi, motywy zwi¹zane z czynnikami bytowymi, motywy zwi¹zane ...

SEX IS PAINFUL TO THE BODY SEKS JEST BOLESNY DLA CIAŁA

Próbujemy zapełnić tę lukę, która jest dla nas okropnością, która jest pozbawiona sensu, która żąda czegoś od nas, tą śmieszną koncepcją, że między tymi dwoma osobami musi istnieć miłość.

Údaje o Allianz pojišťovně 3 Organizační struktura ...

Allianz pojišťovna, a. s. 2 Údaje o Allianz pojišťovně 3 Organizační struktura pojišťovny 4 Dozorčí rada 6 Představenstvo 7 Údaje o osobách, které jsou ve vztahu k pojišťovně ovládajícími osobami 9