Sputtr.com | Alternative Search Engine

Otniak

Dolina Środkowej Warty

... gatunków ptaków: cyranka, gęgawa, krwawodziób, p¯askonos, rybitwa bia¯oczelna (PCK), rybitwa bia¯oskrzyd¯a (PCK), rybitwa czarna, rycyk i co najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6) następujących gatunków ptaków: batalion (PCK), bąk (PCK), b¯otniak ¯ąkowy, b¯otniak stawowy ...

Plan Rozwoju Lokalnego

Z drapieŜnych gniazduje tu równieŜ jastrząb, b¯otniak, kania czar-na, myszo¯ów, krogulec, kobuz. MoŜna spotkać sowę uszatkę, w¯ochatkę, p¯omykówkę i puszczy-ka.

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY

W tak bogatym środowisku Ŝyje wiele gatunków ptaków wymienionych w za¯ączniku 1 „Dyrektywy ptasiej", czyli zagroŜonych wymarciem: bocian czarny, trzmielojad, ¯abędź krzykliwy, bielik, b¯otniak stawowy, orlik krzykliwy, derkacz, Ŝuraw, batalion, ¯ęczak, rybitwy, w tym rybitwa czarna ...

Pomiar dydaktyczny opracowanie_new

Wska * prawid¯owo zbudowany ¯a * cuch pokarmowy: a/ szczupak - p¯o* - rz*sa wodna b/ rozwielitka - sieja - szczupak - rybo¯ów c/ glony - zatoczek rogowy - p¯o* - perkoz - b¯otniak stawowy d/ szcze*uja - p¯o* - perkoz - b¯otniak stawowy

DLA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OBSZARÓW ...

... populacji szlaku wędrówkowego, bocian czarny, czernica i g¯owienka - powyŜej 2% populacji szlaku wędrówkowego i Ŝuraw - powyŜej 1% populacji szlaku wędrówkowego (C2); stosunkowo wysokie koncentracje (C7) osiągają: ¯abędź czarnodzioby, cyraneczka, roŜeniec, świstun, batalion, b¯otniak ...

åcieranie siŒ i mieszanie wp‡ywÛw rÛ¿nych elementÛw ...

ListŒ rzadkich gatunkÛw ptakÛw powiŒkszaj„ ptaki drapie¿ne, m. in. bielik, orlik krzykliwy, b‡ot-niak zbo¿owy, b‡otniak ‡„kowy.

KONKURS BIOLOGICZNY

Zad. 17 (0 - 1) Wybierz ten wiersz tabeli (oznaczony literami a,b,c,d), który zawiera tylko poprawne informacje dotyczące określonego parku narodowego województwa podlaskiego. nazwa parku data utworzenia parku symbol parku a Wigierski 1987 r. bóbr b Narwiański 1996 r. b¯otniak c Bia¯owieski 1929 r.