Sputtr.com | Alternative Search Engine

Otpada

ISPRAVLJENO-Utvrdjivanje sastava i kolicine otpada-Srbija

Izveštaj-jun 2009. „Utvrđivanje sastava otpada i procene količine u cilju definisanja strategije upravljanja sekundarnim sirovinama u sklopu održivog razvoja Republike Srbije“

Z A K O N O UPRAVLJANJU OTPADOM

Z A K O N O UPRAVLJANJU OTPADOM I. OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se: vrste i klasifikacija otpada; planiranje upravljanja otpadom; subjekti upravljanja otpadom; odgovornosti i obaveze u upravljanju otpadom; organizovanje upravljanja otpadom; upravljanje ...

O OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE I GODIäNJEG IZVEäTAJA O OTPADU ...

Naziv polja Objaönjenje polja VRSTE I KLASIFIKACIJA OTPADA Mesto nastanka otpada Upisati tehnoloöki proces, pogon i dr. gde se otpad stvara Geografske koordinate lokacije otpada Upisati geografske koordinate ...

International Conference: Degraded areas & ecoremediation ...

Količina generisanog komunalnog otpada u nekim evropskim dr avama po glavi stanovnika 2005. godine DR AVA HOLANDIJA AUSTRIJA NEMA ČKA BELGIJA ŠVEDSKA DANSKA LUKSEMBURG ŠPANIJA kg/stan/god 624 627 600 469 464 696 668 662 DR AVA ITALIJA FINSKA FRANCUSKA V.BRITANIJA GR ...

Član 2 Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju ...

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU RAZVRSTAVANJA, PAKOVANJA I ČUVANJA SEKUNDARNIH SIROVINA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2001) Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se bli i uslovi i način razvrstavanja, pakovanja i čuvanja otpada - sekundarnih sirovina koje se mogu koristiti neposredno ili doradom ...

BEZBEDNO UPRAVLJANJE MEDICINSKIM OTPADOM

Klasifikacija medicinskog otpada prema Evropskom katalogu otpada KOMUNALNI OTPAD KOMUNALNI OTPAD : : UOBIČAJENO SMEĆE, UOBIČAJENO SMEĆE, OTPAD IZ KUHINJE, OTPAD IZ KUHINJE, ITD. ITD. OTPAD ZA RECIKLA U: ...

ANALIZA STANJA OPASNOG OTPADA IZ MEDICINSKIH USTANOVA U ...

1 Milana Bera, dipl. ing - master, FTN, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad, e-mail: ivamil@neobee.net 2 Prof. Dr Anđelka Mihajlov, FTN, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad, e-mail: anmi@eunet.yu 3 Prof. Dr Janko Hodolič, FTN, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad, e-mail: hodolic@uns.ns.ac ...

O ODLAGANJU OTPADA NA DEPONIJE

UREDBA O ODLAGANJU OTPADA NA DEPONIJE ("Sl. glasnik RS", br. 92/2010) I UVODNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovom uredbom bliûe se propisuju uslovi i kriterijumi za određivanje lokacije, tehnički i tehnoloöki uslovi za projektovanje, izgradnju i rad deponija otpada, vrste otpada čije ...

Zaštita okoliša

GRA**EVINAR 61 (2009) 5 479 NEKI PROBLEMI POVEZANI S ODLAGANJEM OTPADA Usvajanjem Zakona o otpadu ( Na-rodne novine br. 178/04.) stvorene su pretpostavke za donošenje broj-nih pravilnika o postupanju s poseb-nim vrstama otpada.

Environment Protection - Cleaner Production

Deponovanje, sortiranje i reciklaža otpada Zaštita od buke i vibracija Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine ZAŠTITA PRIRODE I UPRAVLJANJE PRIRODNIM RESURSIMA: