Sputtr.com | Alternative Search Engine

Otpadu

REVISION OF THE WASTE FRAMEWORK DIRECTIVE AND

1 COUNCIL OF EUROPEAN MUNICIPALITIES AND REGIONS CONSEIL DES COMMUNES ET REGIONS D'EUROPE REVISION OF THE WASTE FRAMEWORK DIRECTIVE AND THEMATIC STRATEGY ON THE PREVENTION AND RECYCLING OF WASTE CEMR POSITION 24 March 2006 Conseil des Communes et Régions d'Europe * Council of European ...

COUNCIL DIRECTIVE of 15July1975 on waste

COUNCIL DIRECTIVE of 15July1975 on waste (75/442/EEC) THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, and in particular Articles 100 and 235 thereof; Having regard to the proposal from the Commission; Having regard to the Opinion ...

ПРЕДЛОГ

Z A K O N O AMBALA I I AMBALA NOM OTPADU I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi zaštite ivotne sredine koje ambala a mora da ispunjava za stavljanje u promet, upravljanje ambala om i ambala nim otpadom, izveštavanje o ambala i i ambala nom otpadu ...

O OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE I GODIäNJEG IZVEäTAJA O OTPADU ...

PRAVILNIK O OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE I GODIäNJEG IZVEäTAJA O OTPADU SA UPUTSTVOM ZA NJEGOVO POPUNJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2010) Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se obrazac dnevne evidencije o otpadu i godiönjeg izveötaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje.

SKUPLJANJE I RECIKLAŽA OTPA DA

Potrebno je napomenuti da za uvoz i izvoz sekundarnih sirovina vrijede posebne odredbe Zakona o otpadu u skladu sa čl. 50 - čl. 54 (NN 178/04).

Zaštita okoliša

GRA**EVINAR 61 (2009) 5 479 NEKI PROBLEMI POVEZANI S ODLAGANJEM OTPADA Usvajanjem Zakona o otpadu ( Na-rodne novine br. 178/04.) stvorene su pretpostavke za donošenje broj-nih pravilnika o postupanju s poseb-nim vrstama otpada.

Solid Waste Strategic Master Plan, Montenegro - Project ...

Otpad sličan otpadu iz domaćinstava i koji ne zahtijeva nikakvo posebno rukovanje Tip C: Infektivni otpad Potencijalno infektivno-zarazni opad koji zahtijeva posebno rukovanje unutar i van zdravstvenih

ПРЕДЛОГ

З А К О Н О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ i. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређују се: врсте и класификација отпада; планирање управљања отпадом ...

Z A K O N O AMBALAŽI I AMBALAŽNOM OTPADU I. OSNOVNE ODREDBE

Z A K O N O AMBALAŽI I AMBALAŽNOM OTPADU I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi zaštite životne sredine koje ambalaža mora

Mladen Franjo - ILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG ...

Phanerochaete chrysosporium na otpadu iz različitih industrija. Pokusi su provedeni šaržno na tresilici i u kolonskom reaktoru s mjehurićima.