Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ovakve

DIAGNOSIS AND THERAPY IN TRANSITORY MYOCARDIAL ISCHEMIA IN ...

Izbor ovakve kardiospecifične terapije kroz ovu studiju pokazuje se relevantnim zbog negativnog trenda kretanja plazma koncentracija svih biomarkera ishemije (nekroze) miokarda.

An 18680 dwt Multipurpose/ Heavy Lift Cargo Vessel, Part II

strojarnice s konačnim elementima, s isticanjem prednosti ovakve tehnike projektiranja. Ključne riječi: palubne dizalice, projektne značajke, pogonski sustavi

ISPITIVANJE UTJECAJA DODATKA DEEMULGATORA I SREDATVA ZA ...

Iz tog je razloga nužno primijeniti dodatno pročišćavanje ovakve vode, npr. biološkom obradom ili adsorpcijom na aktivnom ugljenu, prije ispusta u prirodne recipijente.

Smjernice i preporuke Guidelines and recommendations ...

kirur{kim strukama otpada na perioperativnu profilaksu, ovakve smjernice zna~ajno bi mogle popraviti trenuta~no nezadovoljavaju}i trend i smanjiti infekcije u kirur{kih bolesnika te usporiti selekciju rezistentnih bakterija.

8th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and ...

Ovakve vrste analiza endemične flore su od posebnog značaja za utvrđivanje granica fitohorija, te će u ovom radu biti dati konkretni dokazi o pripadnosti pojedinih planinskih masiva u Srbiji odgovarajućim florističkim provincijama i distriktima.

(Microsoft Word - ZBORNIK REZIMEA DAROVITI I DRU\212TVENA ...

Ovakve analize istovremeno su i aktuelne i neizvesne. U aktuelnom javnom diskursu povezano sa ovim raspravama nalazimo pojmove kao školsko podr avanje darovitih, privatno školovanje, univerzitetska exzellenz-odeljenja.

ALUMINIJUM KAO KOFAKTOR U NASTANKU OSTEOMALACIJE ALUMINIUM AS ...

đene ovakve promene. Slika 1. Ogledna životinja, supstancija kompakta, pod ručja osteomalacije. HE, uvećanje 100 x Slika 2. Kontrolna životinja, očuvan izgled kosti, pravi

Simultano određivanje amoksicilina i klavulanske kiseline u ...

Ovakve kombinacije primenjuju se u slučajevima infekcija izazvanih sojevima bakterija koje luče βlaktamazu. Zahvaljujući dejstvu klavulanske kiseline, sprečava se razgradnja antibiotika od strane β-laktamaze koja bi delovala protiv samog antibiotika 3.

ST. LUKE NEWSLETTER St. Luke Serbian Orthodox Church June2008 ...

protiv ovakve politike prema Srbiji. Protest ce biti dostojanstven, zbog postovanja uspomene nasih palih junaka. Posle Svete Liturgije u Nedelju 29

FAKULTET PRIMEWENIH UMETNOSTI FACULTY OF APPLIED ARTS

Iza wega nije samo skoro {ezdeset godina kon-tinuiteta: pedago{kog delovawa, predanog rada na una-pre|ewu nastave i vaspitavawu mnogih nara{taja za de-latnost u raznim granama primewene umetnosti; ve} i dugo razdobqe nastojawa da se objasni, odbrani i pri-hvati opravdanost postojawa ovakve {kole kod ...