Sputtr.com | Alternative Search Engine

Owych

BiomechanikawiÊzade˘krzy"owych Biomechanics of cruciate ...

Funkcjeiw˘a¥ciwo¥cibiomechaniczne wiÊzade˘ G˘ÛwnÂfunkcjÂwiÊzade˘krzy"owych jestbiernastabilizacjastawuzarÛwno wp˘aszczy"niestrza˘kowej, czo˘owej, jak ipoprzecznej (7,12,24,28).

EKSPRESJA STAT3 W LIMFOCYTACH B PRAWID£OWYCH I ...

141 ekspresja stat3 w limfocytach b post˚py biologii kom"rki tom 34 2007 nr 1 (141ñ157) ekspresja stat3 w limfocytach b prawid£owych i transformowanych nowotworowo* stat3 expression in normal and malignantly transformed b-lymphocytes artur paterski, halina antosz zak‡ad genetyki ...

Radiological evaluation in lesions of knee joint cruciate ...

Kolano 631 ñ 36 Adresdokorespondencji/Address for correspondence: drn. med. JanˇwiÂtowski, Klinika Ortopedii iTraumatologii NarzÂdÛw Ruchu, ul. Lindleyía 4, 02 ñ005Warszawa Tom1, Numer4 ï 313 BadanieradiologicznewiÊzade˘krzy"owych

YOUTH HOSTELS IN POLAND (ACCORDING TO THE PROVINCES)

LEGENDA-SCHRONISKASEZONOWE-OBJAŒNIENIASKRÓTÓW IYHF-schroniskozg³oszone do Informatora MFSM (MiêdzynarodowaFederacja Schronisk M³odzie¿owych) J-jezioro K-k¹pielisko Kan. -kanalizacja KS-kuchniasamoobs³ugowa L-las £-liczba ³ó¿ek m, km-metry, kilometry MKS-Miejska Komunikacja ...

Synthesis of n -hexyl acetate by reactive distillation

Chemical Engineering and Processing 43 (2004) 397-409 Synthesis of n -hexyl acetate by reactive distillation Markus Schmit t a, Hans Hasse a, ∗, Klaus Althau s b, Hartmut Schoenmakers b, Lars Götz e c, Peter Moritz c a Institute of Thermodynamics and Thermal Process Engineering, University of ...

Barbara Majchrzak, Adam Okorski, Bogusøaw Chodorowski

Celem przeprowadzonych badañ byøa ocena zdrowotnoœci korzeni i podstawy ŸdŸbøa pszenicy jarej uprawianej po jarych roœlinach krzy¿owych, takich jak: rzepak jary ( Brassica napus ssp. o leiferus Metz.), gorczyca sarepska ( Brassica juncea L.), gorczyca biaøa ( Sinapis alba L.), rzodkiew oleista ...

TESTY BIOCHEMICZNE JAKO NARZ DZIE OCENY PROCES”W ...

oczyszczania úciekÛw komunalnych i przemys≥owych [KosiÒska 1998, KosiÒ ska, MiodoÒski 2001]. Testy uwalniania fosforu przeprowadzano w nastÍpujπ

CATALASE (CT) ACTIVITY IN PLACENTAS COMPLICATED WITH ...

‡o¿yskach patologicznych w porównaniu do ‡o¿ysk z ci„¿ prawid‡owych. Aktywnoœæ CT w ‡o¿yskach prawid‡owych utrzymywa‡a siŒ na podobnym poziomie, natomiast

SUPEROXIDE DISMUTASE ACTIVITY (SOD) IN PLACENTAS COMPLICATED ...

spada wzglŒdem aktywnoœci SOD w ‡o¿yskach prawid‡owych. Zaobserwowano pojedyncze przypadki wzrostu aktywnoœæi SOD w ‡o¿yskach pataologicznych.

Tematy projektów inŜynierskich oferowanych w roku ...

Design of continuous jet-pump crystallizer for reaction crystallization of struvite. 4 Projekt mieszalnika o dzia¯aniu ciąg¯ym do otrzymywania homogenicznej mieszaniny ścieków przemys¯owych, chlorku magnezu i chlorku amonu.