Sputtr.com | Alternative Search Engine

Oziroma

ZAHTEVEK ZA ZMANJŠANJE OZIROMA OPROSTITEV DAVKA OD PLAČIL ...

mf - durs obr. kido 3 priloga 3 annex 3 zahtevek za zmanjŠanje oziroma oprostitev davka od plaČil uporabe premo enjskih pravic na podlagi doloČb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavČevanja dohodka / request for reduction or exemption of tax on royalties based on provisions of the ...

ZAHTEVEK ZA ZMANJŠANJE OZIROMA OPROSTITEV DAVKA OD DIVIDEND

mf - durs obr. kido 1 priloga 1 annex 1 zahtevek za zmanjŠanje oziroma oprostitev davka od dividend na podlagi doloČb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavČevanja dohodka / request for reduction or exemption of tax on dividends based on provisions of the treaty on avoidance of double ...

Urejanjestrokovnihbesedilv LAT

DVI Vsotaanakvadrat in bnakvadratjec nakvadrat. Oziroma, £ezapiöemoboljmatemati£no: c 2 =a 2 +b 2 äeenavrstica, kijevistemodstavku. Bor Plestenjak 2006 3

UNIVERZA V LJUBLJANI

- organ oziroma organizacijska enota, ki jo vodi, ne dosega pričakovanih delovnih rezultatov, ki bi zagotavljali kakovostno in učinkovito delovanje organa oziroma - organizacijske enote v skladu s programom dela organa; na delovnem področju organa oziroma organizacijske enote, ki jo vodi ...

POLICIJSKE POSTAJE

ii . Povzetek Sposobnost vodenja se kaţe v uspešnosti organizacije oziroma njene enote. Vodilno osebje (v nadaljevanju VO) policijske postaje (v nadaljevanju PP) za doseganje ciljev organizacije uporablja vpliv in moč, ob tem pa mora skrbeti za zadovoljstvo policistov.

Obrazec N/ N form

PODATKI O ZAKONITEM ZASTOPNIKU -potrebno izpolniti v primeru mladoletnosti imetnika listine / INFORMATION REFERRING TO THE LEGAL GUARDIAN - to be completed if the holder of the certificate or diploma is a minor NASLOVNIK (ime in naslov sede a šole, druge vzgojno-izobra evalne organizacije oziroma ...

POSODBENA POGODBA | LOAN FOR USE AGREEMENT

Nikakršna drugačna raba reprodukcij predmeta izposoje oziroma izročitev fotodokumentov tretjim osebam ni dovoljena, razen, če posodnik v to privoli sposebnim s pisnim dogovorom.

JAVNI ODVOZ IN ODLAGALIŠČA ODPADKOV, SLOVENIJA, 2002 PUBLIC ...

JAVNI ODVOZ IN ODLAGALIŠČA ODPADKOV, SLOVENIJA, 2002 PUBLIC WASTE REMOVAL AND MUNICIPAL LANDFILL SITES, SLOVENIA, 2002 æ V letu 2002 je bilo na odlagališča nenevarnih odpadkov (komunalna odlagališča) pripeljanih 848 817 ton vseh odpadkov oziroma 735 714 ton komunalnih odpadkov, od katerih ...

UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA MARIBOR

oziroma družbo, kjer socialne vezi med člani niso trdne 32. Kot tak je IND kontra pojem kolektivizmu, ki je povezan s pozitivnim vrednotenjem privrženosti, lojalnosti in vključenosti

Rudi Kotnik COMPETENCE BASED APPROACH IN TEACHER

Nova paradigma se kaže: • V osredotočenosti na učni rezultat,izid oziroma v premiku iz inputa na output, ki implicira: • Premik v preverjanju in ocenjevanju, ki mora poleg osredotočenosti nakompetence preiti iz normativnega (norm referenced) na kriterijsko (criterion referenced) ocenjevanje.