Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pacienti

C-reaktívny proteín upacientov sfibriláciou predsiení

Pacienti sfibriláciou predsiení mali významne vyšší vek, nižší body mass index, menej priaznivé všetky sledované echokardiografické parametre, významne vyššiu hladinu kreatinínu a CRP (medián: pacienti sfibriláciou predsiení 3,05 mg/l, CI 95 % 0,5 - 6,85 versus pacienti so ...

Štandardná avysokorozlišovacia elektrokardiografia vlny P ...

Cieľ: Scieľom nájsť vhodné elektrokardiografické parametre, ktoré odlišujú pacientov srizikom vzniku fibrilácie predsiení, sme realizovali vyšetrenie vysokorozlišovacou elektrokardiografiou vlny P. Pacienti ametódy: Vyšetrili sme 70 pacientov (37 mužov/33 žien, vek 62,7 ± 10,2 rokov ...

ASSOCIATION OF PATIENTS WITH PARKINSONISM AND EPILEPSY WITH ...

Nie ispitu-vavme 250 pacienti so razni formi na parkinsonizam. Epilepti~ni napadi bea registrirani kaj 10 pacienti. ^etiri pacienti imaa generalizirani

Včasná primárna implantácia totálnej protézy pri ...

Pacienti vnašom súbore patrili do skupiny stransverzálnymi zlo-meninami sinstabilitou striešky azadného piliera asta-bilizovali sa dorzálnym prístupom.

Normální spirogram Spirogram při obstrukci

1, 2, 11: Pacienti s chronickou bronchitidou nebo emfyzémem bez obstrukce DC 3. Chronická bronchitida 4. Emfyzém 5. Pacienti s chronickou bronchitidou a emfyzémem

PARTNERSKA VLOGA PACIENTA V PROCESU U Č INKOVITE OBRAVNAVE ...

Pri tem ne smemo pozabiti, da morajo biti pacienti aktivno vključeni v proces določanja skupnih ciljev. Pacientu ponudimo podporo in vzpodbujamo njegovo sodelovanje in izražanje

ODGOVORNOST MEDICINSKE SESTRE PRI OBRAVNAVI PACIENTA S ...

Namen raziskave je ugotoviti dejavnike tveganja za razvoj, prikazati dinamiko števila sprejemov skozi šestletno obdobje, ugotoviti razmerje sprejemov glede na prisotnost zdravnika ob sprejemu ter razmerje med pacienti brez in z nevrološkimi izpadi v času odpusta.

Mobilní náhrada krční meziobratlové ploténky ProDisc-C ...

Ze studie byli vyloučeni pacienti se segmentální instabilitou (3mm translace, 11 st. rotace), výraznou artrózou intervertebrálních kloubů, alergií na kovy apolyetylen, pa-cienti po traumatu, pacienti spřemosťujícími osteofyty, se snížením meziobratlového prostoru ovíce ...

rezistentuli tuberkulozi – protokoli

simptomebi da niSnebi DR-TB SemTxvevaTa ganmarteba xdeba daavadebis lokalizaciis, mkurnalobis anamnezis, rezistentobis profilisa da mkurnalobis tipis mixedviT. daavadebis lokalizacia: filtvis (P) an filtvgareSe (EP); mkurnalobis anamnezi: axali, aranamkurnalevi SemTxveva: pacienti, romelsac arasodes miuRia ...

HepatorenÆlny syndróm - Kuzela L, Oltman M, Novotna T ...

Pacienti s€cirhózou sœ Łasto vystavení rozliŁným klinickým situÆciÆm, ktorØ môžu predisponovaš k€renÆlnemu zlyhaniu inej etiológie ako HRS.