Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pacientov

Faktory ovplyvňujúce úspešnos* elektrickej kardioverzie ...

151 ORIGINÁLNE ČLÁNKY * ORIGINAL ARTICLES Faktory ovplyvňujúce úspešnos* elektrickej kardioverzie pre fibriláciu a flutter predsiení avýskyt recidív arytmie: analýza súboru 108 pacientov hospitalizovaných v rokoch 2002 — 2006 JOZEF KALUŽAY, KATARÍNA MARDIAKOVÁ, MARCELA ...

Včasná primárna implantácia totálnej protézy pri ...

275/ ACTACHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ETTRAUMATOLOGIAE ČECHOSL., 73, 2006, p. 275-282 PŮVODNÍ PRÁCE ORIGINAL PAPER Včasná primárna implantácia totálnej protézy pri zlomeninách acetabula u pacientov pokročilého veku Early Primary Total Hip Arthroplasty for Acetabular Fractures in Elderly ...

Kvalita života pacientov sangínou pektoris liečených ...

13 Kvalita života pacientov sangínou pektoris liečených betaxololom VIERA KOSMÁLOVÁ, JÁN LIETAVA, PAVOL BORECKÝ, ANDREJ DUKÁT Bratislava, Slovenská republika KOSMÁLOVÁ V, LIETAVA J, BORECKÝ P, DUKÁT A. Kvalita života pacientov sangínou pektoris liečených betaxololom.

V›SKYT AUTOIMUNITNEJ TYREOPATIE U†PACIENTOV S†DIABETES ...

23 V›SKYT AUTOIMUNITNEJ TYREOPATIE U†PACIENTOV S†DIABETES MELLITUS I. TYPU KI"OV` S., PAYER J., KALAFUTOV` I., KU¨EROV` E. THE OCCURRENCE OF AUTOIMMUNE THYREOPATHY IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS TYPE I Insulin dependent diabetes mellitus type I. (IDDM) is often connected with other ...

ICNIRP STATEMENT - ON MEDICAL MAGNETIC RESONANCE( MR ...

international commission on non‐ionizing radiation protection icnirp publication – 2004 icnirp statement on medical magnetic resonance (mr)

Care and Consent in Elderly Patients

Rue de la Science 41 - 3rd floor - B-1040 - Brussels - Belgium Tel. : +32 (0)2 732 72 02 - Fax : +32 (0)2 732 73 44 - E-mail : cp@euronet.be - Web : http://www.cpme. be CPME/AD/Brd/270304/111/EN/fr At its Board meeting, Brussels, March 27th, 2004, the CPME adopted the following policy : Care and ...

PYRIDINOL˝NOV… PRIE¨NOV˜ZBOV… ZL⁄¨ENINY KOLAG…NU ...

204 Sœbor pacientov so SSc sa rozdelil na zÆklade priebehu ochorenia na stabilizovanØ (n=16) a†progredujœce formy SSc (n=8). StrednÆ hodnota stPyr u†pacientov s†progredujœcim ochorenÌm bola 107,2-52,7 nmol/mmol kreatinÌnu, u†stabili-zovan˝ch 40,7-31,1 nmol/mmol kreatinÌnu (p≤0,02 ...

CHRONICK` TOF"ZNA DNA

Cieæ: UkÆzaù prehæad klinick˝ch manifestÆciÌ chronickej tofÛznej dny a†porovnaù so skupinou pacientov s†non-tofÛznou dnou. MetÛdy: Autori pozorovali v†sœbore 145 pacientov s†dnou chronickØ tofÛzne ötÆdium choroby u†22 pacientov (15,2 %) s†priemern˝m ve-kom 55,4-11,7 roka.

Multiplex sclerosis and some new radiodiagnostic methods

Cie¾ a východiská sledovania: Podpori diagnózu sclerosis multiplex u pacientov s definitívnou klinickou diagnózou sclerosis multiplex, prípadne podpori diagnózu u pacientov s klinicky definitívne nestanovenou diagnózou.

A pan-European comparison regarding patient access to cancer ...

A pan-European comparison regarding patient access to cancer drugs Nils Wilking Bengt Jönsson Karolinska Institutet in collaboration with Stockholm School of Economics Stockholm, Sweden