Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pacijenta

INTRACRANIAL HEMORRHAGE IN A PATIENT SUFFERING FROM SYSTEMIC ...

Prikazom slučaja našeg pacijenta nastojali smo skrenuti pažnju na neophod nost multidisciplinarnog pristupa u liječenju ove bolesti, kao i stalnog kontakta ljekara i pacijenta zbog

Ispitivanje prednjeg (anterior) oka

Držati trepavice dalje od kože dok radimo vežbu. Zamoliti pacijenta da nastavi gledati na dole kada povlačimo kapke nazad u njihov normalni položaj.

IMPROVED FERTILIZATION RATE AND A BIRTH AFTER ...

U 4 pacijenta oprani spermatozoidi su inkubirani u hipoosmotskoj otopini i samo HOS pozitivni spermatozoidi (spermatozoidi s nabreklim repom), upotrebljeni su za ICSI.

UTICAJ POJAVE I INTENZITETA VAZOSPAZMA NA ISHOD KOD ...

Cilj: Ciljevi ovog rada bili su da se utvrdi razlika u učestalosti vazospazma kod osoba muškog i enskog po-la, da se proceni uticaj ivotnog doba pacijenta na razvoj vazospazma, kao i da se proceni kako pojava i intenzitet vazospazma utiču na ishod lečenja/praćenja.

Kako prepoznati pacijenta zaraženog HIV-om u stomatološkoj ...

**stom glas s, vol. 54, 2007..5$7$.*6$'5‰$-9luxv*kxpdqh*lpxqrghilflmhqflmh**+,9*** sulsdgd* idplolml*uhwuryluxvd*l]*srgidplolmh*ohqwlyluxvd*l*qdod]l*vh*x* vylp*whohvqlp*wh˛qrvwlpd**hnvnuhwlpd*l*vhnuhwlpd**x*rvred* vd*+,9*lqihnflmrp**.rqfhqwudflmd*yluxvd*x*whohvqlp*wh˛-qrvwlpd*ghwhuplql„h ...

EXTRACTION OF PERMANENT UPPER CENTRAL INCISORS Dušan ...

šurdilović i sar. / traumatska ekstrakcija sekutića 833 TERAPIJA PACIJENTA SA TRAUMATSKOM EKSTRAKCIJOM STALNOG GORNJEG CENTRALNOG SEKUTIĆA

Sindrom karpalnog tunela - suvremena dijagnostika i lije * enje

Dekompresija ivca medianusa (Slike 3a, b, c) efikasni je i siguran zahvat koji u najve*em broju slu*ajeva osloba*a pacijenta od tegoba. 27,28,29,30,31 U literaturi se navodi da je uspješnost kirurškog zahvata ve*a od 95% s komplikacijama manjim od 3%. 22,32,33,34 Operativnim lije*enjem ukla-njamo mehani ...

TIBIAL SHAFT FRACTURES TREATED BY THE EXTERNAL FIXATION METHOD

Kod samo 3 pacijenta spoljašnji fiksator je skinut i lečenje nastavljeno aplikacijom funkcionalnog gipsa. Nezarastanje preloma je bilo prisutno kod 6 (12,24%) pacijenta, kod 4 sa otvorenim prelomom (2 Gustilo tip IIIB, 1 Gustilo tip IIIA, i 1 Gustilo tip II) i 2 pacijenta sa segmentnim prelomom ...

The efficacy and safety of valsartan in the treatment of ...

U statistiËku analizu je ukljuËeno ukupno 1119 paci-jenata (53% muπkaraca, 44% æena), prosjeËne dobi 63,5 ± 11,7 godina. 174 pacijenta (15,5%) je pristupilo studiji bez prethodnog lijeËenja, dok su 944 pacijenta (84,4%) bili veÊ i prije lijeËeni.

u estetskoj stomatologiji use of comPosite VeneeRs in ...

uvod: Kompozitnim fasetama u ustima pacijenta se uspostavlja bioestetska relacija prirodne i rekonstruisane denticije. cilj: Cilj ovog rada je da se na jednom od kliničkih slučajeva prikažu mogućnosti primene kompozitnih faseta izrađene od SR Adoro hibridnog kompozita, kao specifične, visoko ...