Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pacijenti

SAVREMEN PRISTUPLE^ENJU VANBOLNI^KI STE^ENIH BAKTERIJSKIH ...

Na osnovu procene te`ine pacijenti sa CAP-om se dele u tri grupe: a) pacijenti sa malim rizikom smrtnosti (0,1-0,4%): mogu se le~iti ambulantno ili da se rano otpuste iz dnevne bolnice ili sa nekog medicinskog odeljenja; b) pacijenti sa visokim rizikom smrtnosti (22-30%): primeniti preporuke za te{ku ...

AKUTNI MIOKARDNI INFARKT SKOR I EHOKARDIOGRAFSKI PARAMETRI ...

Ispitanike predstavljaju pacijenti sa elektrokardiografskim (EKG) znacima infarkta prednjeg zida. Kontrolnu grupu predstavljaju pacijenti sa EKG znacima infarkta zadnje-donjeg zida.

PERIOPERACIJSKA ANALGEZIJA DIKLOFENAKOM u REKONSTRuKCIJSKIM ...

Pacijenti koji su koristili preemptivni diklofenak imali su u mirovanju klinički blage bolove tije-kom 48 poslijeoperacijskih sati. Preemptivni diklofenak je tijekom vježbe reducirao bolove na granicu klinički blagih i umjerenih bolova.

IZBOR OPERATIVNOG ZAHVATA KOD KARCINOMA DOJKE U ODNOSU NA ...

Svi pacijenti bili su postoperativno podvrgnuti radio- i kemioterapiji, te eventualnoj hormonalnoj terapiji. PACIJENTI (169): veliĉina tumor a (broj).

Implantoprotetička rehabilitacija

Acta Stomatol Croat, Vol. 39, br. 3, 2005. 279 A S C gdje nije moguće izraditi fiksni most dužega raspo-na; d) pacijenti sa slabom mišićnom koordinacijom i niskom tkivnom tolerancijom (uzak pojam pričvrsne gingive u donjoj čeljusti); e) pacijenti s para-funkcijskim navikama koji destabiliziraju ...

DISEGZEKUTIVNI SINDROM KOD OBOLELIH OD MULTIPLE SKLEROZE I ...

MS pacijenti koji su koristili strategiju semantičkog grupisanja su imali teškoće u diskriminaciji novih reči koje su bile semantički povezane sa prethodno prezentovanim rečima.

Dijabetična ketoacidoza (DKA) kod tipa 1 i tipa 2 diabetes ...

Najbrojnija skupina bili su pacijenti s tipom 1 dijabetesa, kod kojih se ketoaci-doza manifestirala povraćanjem, bolovima u stomaku, a najčešće je uzrokovana diskontinuitetom apliciranja in-

ANALIZA HOSPITALIZOVANIH PACIJENATA ZBOG AKUTNOG POGORŠANJA ...

Češće su hospitalizovani pacijenti imali nealer gijsku astmu. Najčešće bolesnici imaju pridruženu aler gijsku bolest gornjih disajnih puteva (82,5%), ređe atopij

UTICAJ POJAVE I INTENZITETA VAZOSPAZMA NA ISHOD KOD ...

Grupu sa dobrim ishodom činili su pacijenti koji su se potpuno oporavili (G) ili su imali umerenu onesposobljenost (MD). Pod lošim isho-dom podrazumevana teška onesposobljenost (SD) i vege-tativno stanje (VG).

DONJI LEĐNI I LUMBALNI RADIKULARNI SINDROM: KOMPARATIVNA ...

Pacijenti i Metode uključujuća kriterija Prikazali smo retrospektivno-prospektivnu studiju koja je obuvhatila 100 pacijenata sa radikularnim i donjim leđnim sindromom.