Sputtr.com | Alternative Search Engine

Paguajn

Prill 2004, Prishtinë

Të anketuarit kanë shfaqyr gadishmërin të paguajn çmimin prej 3 Euro/ M 2 / në muaj për hapsirë. Të pyeturit than prej rreth 2 deri në 8 euro.

(Microsoft Word - Vetit\353 kryesore t\353 globalizimit.doc)

... tregut botëror dhe investimeve kanë më tepër prëparësi në krahasim me ato shtete të cilat ekonominë e tyre e mbyllin (Proteksionistë) me anë të doganës dhe masave tjera, dhe pasi që në vendet në zhvillim ndërmarrjet e forta ekonomike janë punëdhënësit më të sigurt dhe paguajn ...

Listepagesa e Kontributeve te Sigurimeve Shoqerore ...

... Juridiku edhe vule;çdo faqe TOTALI PER TREMUJORIN _____(I+II+III) Inspektori i perpunimit, i Drejtorise Rajonale Tatimore emer, mbiemer, firme; dhe_____persona qe paguajn Tatim mbi te ardhurat 19) DEKLAROJ se: Listepagesa ne total ka gjithsej _____ MUAJ NJEREZ KONTRIBUTE ...

Program i trajnimit, me pikësynim kandidatët, për pozitën ...

Për këto detyra dhe kërkesa të reja atëherë në personelin e shkollës eventualisht nuk ekziston kuadro i kualifikuar. • Ndryshimi i rregullave ligjore p.sh. transporti i nxënësve: Në qoftëse prindërit do duhej të paguajn një pjesë më të madhe të transportit atëher ata do të zgjedhnin ...

Rregulla 3 mbi ndryshimin e Rregullit për Sigurimin e ...

Fondi pensional dhe invalidor, fondi per sigurimin shendetësor si dhe kompanitë e qe merren me sigurime (të detyruara dhe vullnetare) shëndetësore, pensionale apo lloje të ngjashme të sigurimit të jetës, të cilat duhet të paguajn kontribute në pajtim me pensionin e tyre ose kontratat e ...

R R E G U L L O R J A

të pronës janë të obliguar ta paguajn Tatimin mbi pronën. 2.15 Subjektet apo përsonat juridik dhe fizik duhet ti nënshtrohen ligjit të

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo

... në përgjithësi paguhen nga një "investitor" i cili paguan në mënyrë progresive për punën ndërtimore, nëpërmes të një kombinimi të pagesave të avancit, pagesave progresive dhe pagesave finale; 2.2. " investitorë t" - ata që financojnë punën e kontratës ndërtimore dhe që paguajn ...

SEKTORI INFORMAL EKONOMIK, NJË KËRCNIM SERIOZ PËR ...

Grafikon :Ekonomia duale e stilizuar Burimi:FMN,(Alesina ,1999) Grafikoni i mësipërm pasqyron lidhjet funksionale dhe koekzistimin e sektorit formal dhe joformal në kuadër të ambientit të përgjithshëm ekonomik, në të cilën koekzistencë paguesit e tatimeve paguajn provizion për të mirat ...

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo

... ata në përgjithësi paguhen nga një "investitor" i cili paguan në mënyrë progresive për punën ndërtimore, nëpërmes të një kombinimi të pagesave të avancit, pagesave progresive dhe pagesave finale; 2.2. "investitorët" - ata që financojnë punën e kontratës ndërtimore dhe që paguajn ...

FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE DHE ARTEVE

Herë pas here ata sulmonin edhe Arbërin, duke e grabitur popullin dhe duke i detyruar që të paguajn tatime të larta. 2 Duke parë gjendjen e rëndë që përjetonin nga këto sulme dhe rrezikun që u kanosej nga ky popull, princat shqipëtar filluan që të çohen në kryengritje.