Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pandurovi

Hirurško le~enje povreda 'eluca i dvanaestopala~nog creva u ...

Hirurško le~enje povreda 'eluca i dvanaestopala~nog creva u abdominalnoj traumi Vasilije Jeremi} 1, Ljiljana Mili} 1, Dejan V. Radenkovi} 2, Vesna Bumba{irevi} 3, Vladimir R. Djuki} 1, Pavle D. Gregori} 1, Nenad Dj.Ivan~evi} 1, Bojan Jovanovi} 3, Milena Pandurovi} 3, Ana [ija~ki 1, Borivoje A. Karad'i} 1, Nela ...

IZVEŠTAJ SA TAKMI Č ENJA NAZIV TAKMI Č - ENJA: Dunav kup ...

PANDUROVI Ć ANJA Gu čevo,B.Kovilj. 3. BURA MILICA CBS, B.CRKVA Nade, 1998. aps. nivo Nade , 1998. aps. nivo

DIE KONFLIKTE ZWISCHEN SERBEN UND DONAUSCHWABEN

Pandurovi}, Prilozi brojnom kretanju srpskog naroda u Baranji, Glasnik istoriskog dru{tva u Novom Sadu, kj. I, sv. 1, 1928, 117-122, 120-121. 14 ]elap, Prilog prou~avanju, 85-86.

SRPSKA KWI@EVNOST PRVE POLOVINE XX VIJEKA♦

110 Tri{a Kuja~a antipozitivisti~ka i antiracionalisti~ka, koja se javila pred Prvi svjetski rat, a ~iji su najzna~ajniji predstavnici Vladislav Petkovi} Dis i Sima Pandurovi}, s kojima se otvaraju novi putevi srpske poezije u pravcu ekspresionizma.