Sputtr.com | Alternative Search Engine

Paqen

FJALË TË URTA

1 Sami Frashëri FJALË TË URTA PARATHËNIE Shpresoj se nuk do të jetë harruar një gazetë e vogël e quajtur "MËNGJESI" ("SABAH"), e cila ishte mjet i shërbimit tim ndaj atdheut dhe kombit për nja dhjetë muaj, botuar 3-4 vjet më parë,në sajë të simpatisë së përgjithshme që pat ...

O ZOTI IM O Zoti im, Ti mua më gëzove. Fenë Islame Ma ...

POEZI PËR NE Jemi mbledhur të gjithë Në këtë xhami, Të mësojmë për Allahun Dhe Fjalën e Tij. Posa të mësojmë për Të, Duhet ta r espektojmë;

Mike Ferguson Launches The Pace Club And Steps Up Atlanta's ...

Mike Ferguson Launches The Pace Club And Steps Up Atlanta's Fitness Standards Atlanta's First Boutique Fitness Club Offers Comprehensive Fine-Tuning for Mind, Body ATLANTA (October 1, 2007)—When considering your fitness regimen, exchange the health club rat-race for a retreat; the customary ...

Exegetical Notes for 1 Peter 3: 18-22

5 TRANSLATION, OUTLINE AND CENTRAL PROPOSITION GREEK TEXT: o{ti kai; Cristo;" a{pax peri; aJmartiw'n e[paqen, divkaio" uJper ajdivkwn, i{na uJma'" prosagavgh/ tw'/ qew'/ 18 qanatwqei;" me;n sarki; zw/opoihqei" de; pneuvmati: ejn wJ/ kai; toi'" ejn fulakh'/ pneuvmasin poreuqei;" 19 ejkhvruxen ...

M-r Nazmi MALIQI TOLERANCA POLITIKE NË FUNKSION TË PAQES

" Të mbrojnë paqen dhe sigurinë ndërkombëtare dhe për këtë qëllim: të marrin masa efikase kolektive për pengimin dhe mënjanimin e kërcnimeve për paqen dhe për pengimin e akteve të agresionit ose të çrregullimeve të tjera të paqës, të arrijnë, me mjete paqësore dhe në pajtim me ...

Kronika shkencore «Kronika shkencore» by Miscellaneous ...

The following ad supports maintaining our C.E.E.O.L. service Kronika shkencore «Kronika shkencore» by Miscellaneous Source: Albanological Research ­ Philological Sciences Series (Gjurmime Albanologjike ­ Seria e shkencave filologjike), issue: 36 / 2006, pages: 277 ...

Çmim i madh rus për Kryepiskopin Anastas - Për kontributin ...

Për vitin 2005 ai iu akordua Kryepiskopit Anastas me motivacionin: "Për përpjekjet e tij të jashtëzakonshme për ringritjen nga gërmadhat të Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, si dhe për kontributin e tij tashmë të njohur botërisht për paqen, dialogun dhe mirëkuptimin ndërmjet ...

by: Michael Paul Craddock

However, while Peter demonstrates the continuity between Christ's suffering and that of his audience, he notes the discontinuity as well. 15 Here Christ's suffering is described using the consummative aorist e;paqen, " suffered ," a use which Wallace says, "places stress on (a) completion of the action ...

l:lDrUtOfl{eHUe Jl0 I

paqen', * 27 01-29.AL2012r., ' (8.-12. Knac) - rp. .flrrr6on e llpo,;rersu MareMarlrqecrut clcre3anrjr - 30.03.- 01 04.2012r. I . (4-8 r'rac) - rp. llleren

Strategjia Kombëtare e Shkencës, Teknologjisë dhe ...

3 Parathënie I nderuar lexues, Kam kënaqësinë të prezantoj Strategjinë Ndërsektoriale të Shkencës, Teknologjisë e Inovacionit (SSHTI), i pari dokument i këtij lloji, që do të përbëjë platformën afatgjatë të zhvillimit të kërkimit dhe inovacionit në vendin tonë, për ...