Sputtr.com | Alternative Search Engine

Parametreler

Power relays plug-in type 750, 782 Kumanda ve güç röleleri ...

Power relays plug-in type 750, 782 Kumanda ve güç röleleri 750, 782 Te chnical parameters Teknik parametreler 750 782 Contacts Kontaklar Number of changeover contacts: Enversör kontak sayısı: 3 4 Material of contacts: Kontak malzemesi: AgSnO 2 + 0.25 µm Au AgSnO 2 + 0.25 ...

Tedavi Almamış Malignite Tanılı Hastaların PET ...

Turk JNuclMed 2010;19(2) 49 Tedavi Almamış Malignite Tanılı Hastaların PET/BTGörüntülemesinde Kemik İliği18-FFDGT utulum Ölçümleri ileHematolojik Parametreler Arasındaki Korelasyon ÖZET Amaç: ÖZET Amaç: Bu çalışmanın amacı, Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı ...

KÜR SÜRES¯1¯N BETONUN KIRILMA PARAMETRELER¯ ÜZER¯NE ...

8. Uluslar Aras' K'U'lma Konferans' Bildiriler Kitab' 7 - 9 Kas'm 2007 Prooceedings of 8th International Fracture Conference 7 - 9 November 2007 Istanbul/TURKEY 600 KÜR SÜRES¯1¯N BETONUN KIRILMA PARAMETRELER¯ ÜZER¯NE ETK¯6¯1¯N ¯NCELENMES¯ Kür˙at Esat ALYAMAÇ, Rag'p ¯NCE)'rat ...

Lomber Disk Hernilerinde Konservatif Tedavi Etkinli¤inin ...

108 Lomber Disk Hernilerinde Konservatif Tedavi Etkinli¤inin Klinik Parametreler ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Yöntemi ‹le De¤erlendirilmesi

Ankilozan spondilit'li hastalarda BASFI, BASDAI, BASMI, BASRI ...

Ankilozan spondilit'li hastalarda BASFI, BASDAI, BASMI, BASRI indeksleri ve iliflkili parametreler fieyma KOLUKISA (*), Afitap ‹ÇA⁄ASIO⁄LU (**), P›nar AKPINAR (*), Yasemin YUMUfiAKHUYLU (*), Füsun MORAL O⁄UZ (***), Huriye ARAS (*) Gönderilme tarihi: 05.11.2008 Kabul tarihi: 24.11.08 ...

Fetal dönemde fetal yaþýn belirlenmesi

Tüm parametreler fetal dönem buyunca artmaktaydý. Gebelik yaþý ile alýnan parametreler arasýnda anlamlý derecede korelasyon vardý (p<0,001).

Topikal nazal kortikosteroidlerin rat nazal respiratuar ...

Dördüncü haftada parametreler yönünden BUD, MF ve kontrol grubu değerleri karşılaştırıldığında farklılık önemsiz bulunmuştur. İkinci ve 4. hafta da BUD'e ait parametreler yönünden karşılaştırma yapıldığında BUD'i alan ratların inflamatuar hücre infiltrasyonu skalasında ...

The Comparison of Some Physiological and Physical Parameters ...

KORT * ZOL S * RKAD * YEN R * TM * N * ETK * LEYEN BAZI F * Z * KSEL VE F * ZYOLOJ * K PARAMETRELER * N KAR * ILA * TIRILMASI The Comparison of Some Physiological and Physical Parameters Affecting Cortisol Circadian Rhythm * brahim ERDEM * R * Ertan TÜFEKÇ * O * LU ** ÖZ Ara * tõrmanõn ...

TÜREV TABANLI PARAMETRE KESTİRİM YÖNTEMLERİ

4 3. NEWTON TERS-ÇÖZÜM YÖNTEMİ Parametreler bilinmediğinden (1) bağıntısı ile verilen E(p) enerji yanılgısının değerinin de bilinmesi olanaklı değildir.

REJYONEL ANESTEZİDE PROPOFOL SEDASYONUNUN HEMODİNAMİK ...

Operasyon süresince hemodinamik (sistolik, diyastolik ve ortalama arter basınçları, kalp atım hızı) ve solunumsal (solunum sayısı,pehferik oksijen satürasyonu, end-tidal karbondiyoksit basıncı) parametreler ile sedasyon skorlamaları her 5 dk.'da bir kaydedildi.