Sputtr.com | Alternative Search Engine

Parashikon

Kushtetuta parashikon lirinë e fesë, dhe ligjet dhe ...

KOSOVË Kushtetuta parashikon lirinë e fesë, dhe ligjet dhe politikat e tjera i kontribuuan ushtrimit në përgjithësi të lirë të fesë. Qeveria në përgjithësi e respektoi lirinë e fesë në praktikë.

RAPORTI FILLESTAR DHE RAPORTI I PARË DHE I DYTË PERIODIK I ...

parashikon se "askush nuk mund t'i nënshtrohet torturës, dënimit apo trajtimit mizor, çnjerëzor oseposhtërues". Më tej, neni 26 parashikon se "Askujt nuk mund t'i

SHËNDETI MENDOR dhe TË DREJTAT E NJERIUT SHËNDETI MENDOR ...

neni 25 i saj i cili parashikon se "askush nuk mund t'i nënshtrohet torturës, dënimit apo trajtimit mizor, çnjerëzor ose poshtërues". Më tej, neni 26 para

- STRUKTURA E ADMINISTRATES TATIMORE QËNDRORE

Nenit 114 i shtohet edhe pika 3, e cila parashikon se gjoba e parashikuar ne piken 1 aplikohet edhe në rastet kur tatimpaguesi ndryshon deklaratën fillestare, në bazë të kërkesave të parashikuara në nenin 67 të

KOSOVË

Faqe 1 nga 5 KOSOVË Kushtetuta parashikon lirinë e fesë, dhe ligjet e politikat e tjera i kontribuuan ushtrimit në përgjithësi të lirë të fesë.

UDHËZIMET RRETH VIZËS SË SHUMËLLOJSHMËRISË(LLOTARISË ...

Seksioni 203(c) i Aktit të Emigracionit parashikon një maksimum prej 55.000 vizash emigrimi llotarie (DV) për çdo vit fiskal që u vihen në dispozicion personave nga vendet me nivel të ulët emigrimi për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

KOMPLEKSI TURISTIK “GJIRI LALZIT” RELACION

Në këtë projekt, programi i menaxhimit turistik parashikon një hotel me 100 dhoma, apartamente rezidenciale, pjesërisht në pronësi të klientëve dhe

LIGJ Nr.7895, datë 27.1.1995,

Neni 16 Pakujdesia Vepra penale kryhet me pakujdesi kur personi, megjithëse nuk i dëshiron pasojat, e parashikon mundësinë e ardhjes së tyre dhe me mendjelehtësi shpreson t'i shmangë ato, ose nuk i parashikon, megjithëse sipas rrethanave duhej dhe kishte mundësi t'i parashikonte.

UNMIK/RREG/2003/25 Gazeta zyrtare

(2) Personi i cili për shkak të pakujdesisë ka qenë në lajthim është penalisht përgjegjës për veprën penale të kryer nga pakujdesia kur ligji parashikon përgjegjësi penale për vepër të

1 KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

parashikon rezervën e saj për kompetencat themelore të caktuara në Pjesën e Gjashtë, të cilat nuk mund të preken nga ligjvënësi, pasi