Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pasportizacia

FM GUIDE 2009 20

4.5 Inventarizácia, pasportizácia, zaobstarávanie a správa dát / Inventory taking,passportization,data acqusition and management 1 Poradie / Rank Spoločnosť ...

aWaris avtonomiuri respublikis biomravalferovnebis dacvis ...

saZovrebis pasportizacia, maTi racionaluri datvirTvis donis gansazRvra 5 2008-2011 saSualo ganxorcielebulia saZovrebis pasportizacia, gansazRvrulia maTi

Etnologické rozpravy

Pasportizácia drobnej sakrálnej architektúry na Slovensku – pracovný seminár, Košice, 24. apríla 2003 ..... 172

METODICKÝ MANUÁL č. 2 - KATEGORIZÁCIA OBJEKTOV VSTUPUJÚCICH ...

Pasportizácia a kategorizácia je obvykle podporená na strane klienta štandardnou IKT, vzh ľadom na priestorovú rozptýlenos ť objektov sa

OD KULTÚRNYCH HODNÔT K HODNOTE KULTÚRY

správneho kraja značných hodnôt (pozri príloha č.3 Pasportizácia nehnuteľností vo vlastníctve ŽSK v správe kultúrnych organizácií).

Prednosta

... poriadku a predbežnej právnej ochrany Referát správy bytov a nebytových priestorov Referát geodetických informácii a pasportizácia ...

20. 6. 2011 ročník XXI.

Požadoval, aby bola vykonaná pasportizácia majektku SZTK. Podľa jeho názoru šport by nemal spadať pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ale by ...

MsZ Svit prerokovalo NovýšatpreKomenskéhoškolu

gram a pasportizácia miest na cintorínea vecisadávajúdopo - riadku.Vyžadovaťspätneuvede - nénedoplatkyvidíakoveľkýpro - blém. Ku termínu odpredaja

Integrovaná stratégia rozvoja územia OZ Agroprameň

vykonaná pasportizácia údajov, týkajúca sa jednotlivých obcí. Vychádzalo sa z dostupných údajov o obciach, údajov z ich programov hospodárskeho a sociálneho ...

MANAŽMENT PLÁN LOKALITY UNESCO “HISTORICKÉ MESTO BANSKÁ ...

Pasportizácia objektov baníctva a spracovania rúd pre predmet ochrany je v časti A.1.3. Mapové vyjadrenie je v prílohe. Literatúra a podklady, poznámky