Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pasportizacia

AUDIT PODNIKATE SKÉHO PROSTREDIA V SR

Dôsledná a úplná pasportizácia štátneho majetku doteraz nebola vykonaná, pod rôznymi ministerstvami, inými úradmi štátnej správy a najmä

Z á p i s n i c a

- ODaÚP: Vykonáva sa v súčasnej dobe pasportizácia detských ihrísk a pieskovísk na území mesta. Potom architekt mesta vyberie lokality, kde sa budú inštalovať

(Bigeche è 3)

HUMÁNNOGEOGRAFICKÁ PASPORTIZÁCIA (Aplikácia v problematike pútnického turizmu) Viktória Kandrá ová Anotácia: Ná rt možností získavania porovnate ných ...

LI Č ARTOVCE - NÁVRH

– Pasportizácia rekrea čnej lokality Li čartovce – Svinka, čas ť analýza – SAŽP CKEP Prešov 2002, – Nariadenie Vlády Slovenskej republiky č. 528/2001 Z.z ...

40 číslo

nia vydal primátor pokyn na odstránenie prekážky a sprístupnenie cesty pre občanov. Podobným prípadom by mala zamedziť pripra-vovaná pasportizácia mestského ...