Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pasqyra

AL B A N I AN W A V E S T V- biweekly- since April2008 - P AS ...

PASQYRA SHQIPTARE TV - weekly - since August 2002 104 shows a year Pasqyra Shqiptare (Albanian Reflections) is a weekly TV show designed to bring together all Albanian - Canadian groups and promote their cultural background.

PASQYRA TREMUJORE E TATIMIT DHE KONTRIBUTEVE PËR BISNESET E ...

Udhëzimet për plotësimin e formularit Pasqyra Tremujore e Tatimit dhe Kontributeve për Bizneset e Mëdha Individuale Kutia [1] Vendos periudhën tatimore për të cilën pasqyra është dorëzuar, p.sh. TM-1 . 2005 Kutia [2] Numri serik i pasqyrës do të jetë i paraprintuar kështu që mos ...

SKK 1 Prezentimi i pasqyrave financiare

Aplikimi i Standardeve të Kontabilitetit të Kosovës (SKK-së) me shpjegime të tjera shtesë sipas nevojës, rezulton në pasqyra financiare të cilat arrijnë një prezentim fer për shumicën e Ndërmarrjeve Kosovare nga të cilat pritet kërkohet të përgatisin publikimin e pasqyrave financiare.

PASQYRA E TË ARDHURAVE

Bruto Primi i Shkruar (pa TVSH) PASQYRA E TË ARDHURAVE Kompania e Sigurimeve Croatia Sigurimi Sh.a Periudha Raportuese 01/01/2010 - 31/03/2010 Data e raportimit 30-Apr-10 Përshkrimi Tanishme Paraprake Ndryshimi ne % 1 31-Mar-10 31-Mar-09 2010/2009 Bruto Primi i Shkruar (pa TVSH) 825,433 ...

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës Pasqyrat Financiare ...

Baza e përgatitjes (në vazhdim) c) Monedha funksionale dhe e prezantimit Këto pasqyra financiare prezantohen në Euro ("EUR"), e cila është monedha funksionale e BQK-së.

PASQYRE E MBAJTJES

Pasqyra nenshkruhet e datohet nga punedhenesi a personi i caktuar prej tij dhe dorezohet ne banke deri ne 15 dite pas perfundimit te muajit ne te cilin kryhet pagesa e pagave dhe ndalet tatimi ne burim.

Pasqyra e kontributeve per pension dhe formulari i pageses

Title: Microsoft Word - Pasqyra e kontributeve per pension dhe formulari i pageses Author: Admin Created Date: 2/18/2005 1:49:58 PM

TATIMET KRYESORE NE SISTEMIN TATIMOR SHQIPTAR

1 TATIMET KRYESORE NE SISTEMIN TATIMOR SHQIPTAR Legjislacioni Tatimor Regjimi i tatimeve dhe tarifave ne Republiken e Shqiperise konsiston ne nje pakete ligjesh, direktivash, rregulloresh, marreveshtje tatimore me vendet e tjera, te cilat japin nje pasqyre te plote te te gjitha llojeve, niveleve ...

Guide on CIT

Faqe 2, Llogaritja e tatimit Pjesa I: Fitimi neto Kutia [10] Fitimi neto (humbja) nga pasqyra financiare vjen nga kutia [19] e faqes 3, deklaratës financiare.