Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pasqyrat

PËR KONTABILITETIN DHE PASQYRAT FINANCIARE Objekti Fusha e ...

LIGJ Nr.9228, datë 29.4.2004 PËR KONTABILITETIN DHE PASQYRAT FINANCIARE Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

PASQYRA TREMUJORE E TATIMIT DHE KONTRIBUTEVE PËR BISNESET E ...

Udhëzimet për plotësimin e formularit Pasqyra Tremujore e Tatimit dhe Kontributeve për Bizneset e Mëdha Individuale Kutia [1] Vendos periudhën tatimore për të cilën pasqyra është dorëzuar, p.sh. TM-1 . 2005 Kutia [2] Numri serik i pasqyrës do të jetë i paraprintuar kështu që mos ...

Banka e Bashkuar e Shqiperise Sh.A. - Pasqyrat Financiare me ...

Banka e Bashkuar e Shqiperise Sh.A. Pasqyrat Financiare me 31 Dhjetor 2006 (se bashku me raportin e kontrollorit te pavarur)

PASQYRA E TË ARDHURAVE

Bruto Primi i Shkruar (pa TVSH) PASQYRA E TË ARDHURAVE Kompania e Sigurimeve Croatia Sigurimi Sh.a Periudha Raportuese 01/01/2010 - 31/03/2010 Data e raportimit 30-Apr-10 Përshkrimi Tanishme Paraprake Ndryshimi ne % 1 31-Mar-10 31-Mar-09 2010/2009 Bruto Primi i Shkruar (pa TVSH) 825,433 ...

SKK 1 Prezentimi i pasqyrave financiare

Të ardhurat dhe shpenzimet; si dhe e. Rrjedhën e parasë (cash floës), së ndërmarrjes. Përgjegjësia për Pasqyrat Financiare UNMIK/EU/AI/2001/30 29 October 2001

METODAT E LLOGARITJES SË ZHVLERËSIMIT

PYETJE 2 LARGIMET [SHITJET] E PASURIVE Valona, e cila i përpilon pasqyrat financiare në datën 31 Dhjetor të çdo viti, ka dy kamionçina kostoja e të cilave është £ 12,000 secili në datën 1 Janar 2000.

UPTOJMË BUXHETIN E SHTETIT OJMË BUXHETIN E SHTETIT

3 pËrmbajtja tË kuptojmË buxhetin e shtetit… 5 procesi i hartimit, i zbatimit dhe i raportimit tË buxhetit tË shtetit 6 shpenzimet dhe tË ardhurat e qeverisË 9 deficiti buxhetor 14 financimi i qeverisË 15 banka qendrore si kreditore e qeverisË 16 borxhi publik 19

RREGULLIMET NË TË ARDHURAT

Per Periudhen Tatimore 2006 e tutje a) Nje Korporate apo ndonjë ndermarje tjetër afariste qe ka statusin e personit juridik sipas ligjit ne fuqi ne Kosovë; dhe ka te ardhurat vjetore bruto 50.001 apo me shume,llogarite te ardhurat e tatueshme duke pergaditur pasqyrat financiare dhe duke bere ...

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës Pasqyrat Financiare ...

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës Shënime mbi pasqyrat financiare ( në mijë Euro, nëse nuk është shënuar ndryshe ) Page 5 of 36 Shënime mbi pasqyrat financiare 1.

Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur ...

Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur . Hekurudhat e Kosovës Sh.A. 31 Dhjetor 2008 Këto pasqyra financiare paraqesin përkthim jo-zyrtar të pasqyrave origjinale të përgatitura në gjuhën