Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pasqyrat

FIZIKË

... spektralë të yjeve, temperaturat në sipërfaqe, ngjyrën dhe përbërjen kimike të tyre. - të paraqet të dhëna për natyrën fizike të yjeve ( ngjyrën, përcaktimin e temperaturës, dritësinë, masën dhe dendësinë e materies yjore) Optikë gjeometrike: reflektimi i rrezeve të dritës nga pasqyrat ...

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА ...

12 април 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 47 - Стр. 5 _____ L I G J PËR DONACIONE DHE SPONSORIME NË VEPRIMTARITË PUBLIKE DISPOZITAT E PËRGJITHSHME Neni 1 Me këtë ligj rregullohet dhënia dhe marrja e donacioneve dhe sponsorimeve me ...

SKK 8 PASQYRAT MBI RRJEDHËN E PARASË SË GATSHME (CASH FLOW)

{ PAGE } SKK 8 PASQYRAT MBI RRJEDHËN E PARASË SË GATSHME (CASH FLOW) Qëllimi Qëllimi i këtij standardi është që ta përcaktojë procedurën kontabël të informatave për rrjedhën e parave (cash flow) të një ndërmarrje.

LIGJ Nr.9901, datë 14.4.2008

Tregtarët dhe shoqëritë tregtare mbajnë libra kontabël, hartojnë e publikojnë të dhënat financiare dhe raportet për gjendjen e ecurisë së veprimtarisë, përfshirë dhe raportet e kontrollit të ekspertëve kontabël të autorizuar në përputhje me ligjin për kontabilitetin dhe pasqyrat ...

STANDARDI KOMBTAR I KONTABILITETIT NR

Në bazë dhe në zbatim të detyrave të caktura në gërmën "b" të pikës "2" të nenit "19" të Ligjit Nr 9228, datë 29 Prill 2004, "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare", i ndryshuar me Ligjin nr 9477, datë 09 Shkurt 2006, Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit miraton këtë ...

STANDARDI KOMBËTAR I KONTABILITETIT NR. 2 PARAQITJA E ...

228, datë 29.04.2004, “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, si dhe të vendosë rregullat për zbatimin e politikave kontabël, të vlerësimeve, te korrigjimit të gabimeve dhe

ROSC Turkey - Accounting and Auditing

Këto mangësi janë të tilla që mund të pengojnë një lexues të pasqyrave financiare në nxjerrjen e ndonjë konkluzioni në lidhje bazën e përgatitjes së tyre apo në lidhje me gjendjen financiare të shoqërisë. • Pasqyrat financiare të sektorit të njësive ekonomike janë të paqarta ...

Raporti final i MTI 2010 -

pasqyrat financiare nuk janë prezantuar në mënyrë të drejtë, duke specifikuar qartë dhe në mënyrë koncize të gjitha çështjet e mosmarrëveshjeve.

International Accounting Standard 1

Pasqyrat financiare nuk duhet të përshkruhen si të pajtueshme me SNRF-të në rast se ato nuk janë në pajtueshmëri me të gjitha kërkesat e SNRF-ve. 15 Pothuajse në të gjitha rrethanat, një paraqitje e drejtë arrihet nëpërmjet pajtueshmërisë me SNRF-të e zbatueshme.

Pasqyrat Financiare dhe mënyra e plotësimit të tyre

1 Pasqyrat Financiare dhe mënyra e plotësimit të tyre Në materialin vijues do të jepet një guidë e përgjithshme në lidhje me rregullat bazë, në lidhje me formatin dhe me ndërtimin e PF të ndërtuara sipas SKK.