Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pasqyrat

FIZIKË

Pasqyrat sferike. • Thyerja e dritës. Diellit; - t'i dallojë llojet e pasqyrave sferike dhe të paraqesë shëmbëllimin e trupit në pasqyra të rrafshta dhe sferike; - të bëjë dallimin mes shëmbëllimit real dhe virtual; - të tregojë se në cilat mjedise shpejtësia e dritës është më e madhe ...

Objektiva e pasqyrave financiare

Karakteristikat kualitative që e përcaktojnë se sa është i dobishëm informacioni në pasqyrat financiare? Njohjen e definicioneve, dhe matjen e elementeve nga të cilat janë të përbëra pasqyrat financiare; Objektiva e pasqyrave financiare 4.

Annual Financial Report

Microsoft Word - Pasqyrat Financiare 2008_Final_Eng.doc. Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo Qeveria - Vlada - Government Ministria e Ekonomisë dhe Financave / Ministarstvo Privrede ...

LIGJ Nr.9920, datë 19.5.2008

Tatimpaguesi mban kontabilitetin, në përputhje me dispozitat e ligjit nr.9228, datë 29.4.2004 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare" dhe me aktet e nxjerra në zbatim të tij.

Standardi Ndërkombëtar i Kontabilitetit 29

© IASCF 1. Standardi Ndërkombëtar I Kontabilitetit 29 Raportimi Financiar në Ekonomitë Hiperinflacioniste. Objekti. 1 Ky Standard duhet të zbatohet për pasqyrat financiare, përfshirë pasqyrat financiare të konsoliduara, të çdo njësie ekonomike e cila ka si monedhë funksionale ...

KOMUNA E KAMENICES - Raporti i Auditorit të Pavarur dhe ...

KOMUNA E KAMENICES Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat financiare për fund vitin 31 Dhjetor, 2008

Pasqyrat financiare dhe raporti i auditorit të pavarur ...

Pasqyrat financiare dhe raporti i auditorit të pavarur Ngrohtorja Rajonale Termokos SH.A 31 Dhjetor 2006

"Operatori Sistemit te Transmetimit" Sh a

- 8 - Operatori Sistemit te Transmetimit Sh a Shënime shpjeguese për pasqyrat financiare te vitit te mbyllur me 31 Dhjetor 2008 (shumat ne Lek) 1.

(Microsoft Word - 1. Ligji p\353r raportim financiar dhe ...

Raporti vjetor - një raport nga shoqëritë tregtare dhe subjektet tjera për periudhën vjetore që përfshinë pasqyrat financiare për qëllime të përgjithshme së bashku me mendimin e auditorit kur është e aplikueshme. 1.4.

STANDARDI KOMBËTAR I KONTABILITETIT NR. 6 PROVIZIONET ...

2008, d.m.th. pa ndryshuar pasqyrat financiare krahasuese të vitit 2007, të cilat janë përgatitur sipas kërkesave ekzistuese të kontabilitetit.