Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pasqyrat

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AUTORITETI I KONKURRENCËS

... që mund të sjellin kufizim te konkurrencës në treg; Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve që gjatë praktikave të rivlerësimeve të mbajë parasysh efektet që mund të sjellin në treg për konkurrencën; Insitutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar që të sigurojë se pasqyrat ...

Pasqyrat Financiare jane nje

OPERATOR SISTEMI, TRANSMISIONI DHE TREGU - KOSTT SH.A. Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për vitin që përfundon me 31 dhjetor 2009

LETËRSI NË SHKOLLË

Shtatë Pasqyrat e Narcizit 7. Shtatë tekste me korb të Camajt 8. Interpretimi i një proze poetike 9. Mënyrë mësimdhënieje e një teksti të Mjedës 10.

Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur

Chartered Accountants Macedonian member firm of Grant Thornton International Ltd Grant Thornton DOO M.H.Jasmin 52 v-1/7 1000 Skopje Macedonia T +389 (2) 3214 700 F +389 (2) 3214 710 www.grant-thornton.com.mk _____ Këto ...

ALBTELECOM SH.A.

... së Re. Duke marrë parasysh sa më sipër, PALËT BIEN DAKORD si më poshtë vijon: NENI 1 PËRKUFIZIME Përveç termave të tjera të përkufizuara ndryshe në këtë Kontratë, për qëllimet e saj, fjalët dhe termat që vijojnë do të kenë kuptimin e mëposhtëm: "Llogaritë" do të thotë pasqyrat ...

STANDARDI KOMBËTAR I KONTABILITETIT NR. 12 EFEKTI I ...

tjera, pasqyrat financiare të njësisë që konsolidohet do të përkthehen nga monedha e huaj në monedhën vendëse (lek). 17. Për të përkthyer pasqyrat financiare të njësisë së kontrolluar të

Moduli 1 - Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme

Ky grup dëshiron të thjeshtësojë procesin e përgatitjes së pasqyrave financiare të konsoliduara dhe po shqyrton njërin nga opsionet e mëposhtme:  Opsioni 1: t'i kërkojë degëve të përgatisin pasqyrat e tyre financiare në përputhje me kërkesat e njohjes dhe matjes të FNRS-ve të ...

RAPORTI NËNTËMUJOR I BUXHETIT 2010

Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo Qeveria - Vlada - Government Ministria e Ekonomisë dhe Financave / Ministarstvo Privrede i Finansija / Ministry of Economy and Finance Thesari/Trezor/Treasury RAPORTI NËNTËMUJOR I BUXHETIT 2010 ...

FLETORJA ZYRTARE

Për periudhat e punësimit, të njohura si "vjetërsi pune" para datës 31.12.1993, baza e vlerësuar është shuma e pagave referuese sipas llojit të punës së kryer dhe arsimimit individual, të indeksuara, mbështetur në pagat e përcaktuara në pasqyrat A1, A2 dhe A3 të vendimit të ...

PASQYRAT FINANCIARE PËR VITIN E MBYLLUR MË 31 DHJETOR 2009

Selia kryesore Rruga e Kavajës, Qëndra e Biznesit G-Kam, Tiranë, Shqipëri Avokatët Rruga e Kavajës, Qëndra e Biznesit G-Kam, Kati IV, Tiranë, Shqipëri Auditorët KPMG Albania Sh.p.k Blvd. "Dëshmorët e Kombit" Kullat Binjake, Kulla 1, Kati 13-të Tirana, Albania Raporti Vjetor 2009