Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pasqyrave

STANDARDI KOMBËTAR I KONTABILITETIT NR. 2 PARAQITJA E ...

standardi kombËtar i kontabilitetit nr. 2 paraqitja e pasqyrave financiare pËrmbajtja paragrafët objektivi dhe bazat e pËrgatitjes 1-3

Punim seminari

ANALIZA E PASQYRAVE FINANCIARE - IBM 2006-2008 2 Hyrje Pasqyrat financiare përgatiten për tu shfrytëzuar. Përmes tyre na mundësohet analizimi i “shëndetit” të firmës.

RREGULLIMET NË TË ARDHURAT

DORACAKU I TATIMIT NË TË ARDHURAT E KORPORATAVE 4 vazhdojne me krijimin e pasqyrave financiare dhe delarimin e tatimit ne baze te fitimit real. b) ...

SKK 1 Prezentimi i pasqyrave financiare

{ PAGE } SKK 1 Prezentimi i pasqyrave financiare Ardhje: 1. Standardi përshkruan formën dhe përmbajtjen e pasqyrave financiare të ndërmarrjeve afariste të cilat duhen të përgatisin pasqyrën fianciare për përdorues jashtë ndërmarrjes, përfshirë këtu autoritetet tatimore dhe ...

MONITORIMI I MENAXHIMIT TË FINANCAVE KOMUNALE TË ARSIMIT ...

Në pyetjet për transparencën e pasqyrave financiare (tabela 3) dhe shpenzimin e buxhetit sipas planifikimit (tabela 4) kemi marrë këto përgjigje sipas komunave: ...

International Accounting Standard 1

© IASCF 1 Standardi Ndërkombëtar i Kontabilitetit 1 Paraqitja e Pasqyrave Financiare Objektivi 1 Objektivi i këtij Standardi është të përshkruajë bazat për paraqitjen e pasqyrave financiare për qëllime të përgjithshme, të sigurojë krahasueshmërinë e këtyre pasqyrave si me ...

Objektiva e pasqyrave financiare

SKK 1 - PREZENTIMI I PASQYRAVE FINANCIARE SHËNIME SHPJEGUESE Shënimet shpjeguese për Standardet e Kontabilitetit të Kosovës kanë për qëllim të japin informacion shtesë për Standardet dhe udhëzime teknike për sa i përket përdorimit dhe zbatimit të tyre.

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVA ZYRA ...

pasqyrave financiare në opinionin e tij në rast se kjo mund të interpretohet gabimisht si opinion i kualifikuar. Me qëllim të shmangies së kësaj përshtypjeje, referencat që janë

Drejtoria e Kontabilitetit

III. SHPJEGIME LIDHUR ME PERMBAJTJEN DHE PLOTESIMIN E PASQYRAVE FINANCIARE TE VITIT 2006 1. Per Aktivin e Bilancit kontabel(Formati nr. 1) ...

Pasqyrat financiare dhe raporti i auditorit të pavarur ...

Këto pasqyra financiare parqesin përkthim jo zyrtar të pasqyrave financiare origjinale te përgatitura në gjuhën Angleze. Në rast të ndonjë ndryshimi, referohuni verzionit origjinal