Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pavarur

Multi - language Electronic Media in Kosovo

... language Electronic Media in Kosovo Percentage % Percentage % Percentage % Percentage % Percentage % Percentage % Komisioni i Pavarur për Media Nezavisna Komisija za Medije Independent Media Commission There are 27 Multi-Language broadcasters in Kosovo.

Republika e Kosovës

Republika e Kosovës * Republika Kosova * Republic of Kosova Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale Independent Commission for Mines and Minerals Bordi Qeverisës i KPMM-se ne përputhje me nenin 2 te Ligjit 03/L-081 për ndryshimin e Rregullores ...

CYANMAGENTAYELLOWBLACK PROKURORIA - Zbardhet dosja e Ramës ...

do të funksionojë si shtet i pavarur europian me të ardhme të qartë eu ropiane. Ne do ta përmbyllim pa varësinë e mbikëqyrur, por do të

NOMINIMI i KANDIDATËVE PËR BORDIN E ANKESAVE PËR MEDIA TË ...

3 HYRJE Ligji i Kuvendit Nr. 02/L-15, për "Komisionin e Pavarur të Mediave dhe Transmetimin" ka krijuar një institucion të ri të vogël por të rëndësishëm për Kosovën - një agjenci të përhershme vendore të quajtur Komisioni i Pavarur për Media (KPM) për të rregulluar ...

(Microsoft Word - T-Ligji p\353r K\353shillin e Pavarur Mbik ...

GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI V / Nr. 77 / 16 GUSHT 2010 (Microsoft Word - T-Ligji p\353r K\353shillin e Pavarur Mbik\353qyr\353s t\353 Sh\353rbimit Civil t\353 Kosov\353s-shqip.doc)

Kandidatët për Anëtarësim

Në vitin 1991, Kroacia ashtu si më parë Sllovenia, u deklarua e pavarur edhe pse vendi në pjesën më të madhe të tij ishte ende i pushtuar nga ushtria jugosllave e cila zotrohej nga serbë.

KOMUNA E KAMENICES - Raporti i Auditorit të Pavarur dhe ...

KOMUNA E KAMENICES Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat financiare për fund vitin 31 Dhjetor, 2008

Banka e Bashkuar e Shqiperise Sh.A. - Pasqyrat Financiare me ...

Banka e Bashkuar e Shqiperise Sh.A. Pasqyrat Financiare me 31 Dhjetor 2006 (se bashku me raportin e kontrollorit te pavarur)

MATERIALET E TRAINIMIT TË PROKURIMIT PUBLIK

... për PP në të gjithë vendin • reduktuar mundësinë për praktika abuzive • siguruar një proces rishikimi më të pavarur • siguruar një ndjekje të përshtatshme analitike ...

Key skills, knowledge, abilities required:

Të ketë aftësi për të punuar i pavarur dhe me efikasitet; Kushtet e veçanta: • Mund të kërkohet që të udhëtojë në zyra të tjera të AKP-së dhe zona të tjera. _____ e themeluar nga rregullorja e UNMIK-ut 2006/10 - established by UNMIK Regulation 2006/10 - osnovana ...