Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pedagogjik

unishk-history.com

Historia e Arsimit Shqiptar Historia e Arsimit dhe Mendimit Pedagogjik Shqiptar € Paulina Hoxha, Assistent Profesor, në departamentin e Historisë, Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”

PROCES VERBAL PËR VLERËSIMIN E VITIT T E DYTË NË VITIN ...

1 PROCESVERBAL PËR VLERËSIMIN E VITIT TE DYTË NË VITIN AKADEMIK 2000 - 2001 I mbajtur sot në datën 23.05.1999, në mbledhjen e këshillit pedagogjik për vlerësimin përfundimtar të studentëve që kane mbaruar vitin e dytë në vitin akademik 2000 - 2001, sipas pasqyrës, në bazë të ...

I CILËSISË SË ARSIMIT NJË PËRQASJE ALTERNATIVE NDAJ

Më 1946 u hap shkolla e parë e lartë në Shqipëri, Instituti i Lartë Pedagogjik në Tiranë. Më 1951 u hapën institucione të tjera të larta dhe në vitin 1957 u hap Universiteti Shtetëror i Tiranës.

Qeverisja demokratike e shkollave

2 Mendimet e dhëna në këtë punim janë mendime të autorit(ëve) dhe nuk paraqesin domosdoshmërish politikën zyrtare të Këshillit të Evropës.

KORNIZA E KURRIKULIT

KAPITULLI IV - LËMENJTË E KURRIKULIT IV. 1 Kurrikuli bërthamë dhe pjesa sipas zgjedhjes e kurrikulit (kurrikuli i përcaktuar nga shkolla) IV. 2 Lëmenjtë e kurrikulit dhe përshkrimi i lëndëve mësimore: objektivat dhe rëndësia për zhvillimin e nxënësit IV. 3 Lëmenjtë e kurrikulit ...

BARTËSIT DHE EKIPI HULUMTUES EKIPI HULUMTUES: Agron Mexhuani ...

instituti pedagogjik i kosovËs page 2 autorë të projektit: gani gajraku agron mexhuani emri i hulumtimit: ndikimet e trajnimeve nË procesin mËsimor lloji: iniciativË hulumtuese e sektorit tË planifikimit mËsimornjËsia e aftËsimit tË mËsimdhËnËsve financu es : instituti pedagogjiki ...

Stafi pedagogjik 3 / 3

Stafi pedagogjik 1 Ridvan Seferaj Koordinator i deges se vajzave 2 Astrit Dervishi Drejtor per degen e vajzave(Fizike) 3 ...

Ligji per botimin e teksteve shkollore-shqip

PËR BOTIMIN E TEKSTEVE SHKOLLORE, MJETEVE MËSIMORE, LEKTYRËS SHKOLLORE DHE TË DOKUMENTACIONIT PEDAGOGJIK Ligji per botimin e teksteve shkollore-shqip

INSTITUTI I STUDIMEVE PEDAGOGJIKE

2 HYRJE Programi i edukimit teknologjik për klasën III të ciklit fillor është konceptuar në tërësi për të siguruar koherencën dhe tërësinë e lëndës në përmbajtje dhe në trajtimin e saj metodik.

Mësimdhënia dhe të nxënit në edukimin joformal

*Mësimdhënia dhe të nxënit në edukimin joformal Autore: Albana Markja Specialiste në Qendrën e Trajnimit dhe Kualifikimit për Arsimin Design & layout: Algerta Kambo Ky manual është realizuar në kuadrin e projektit "Program përfshirës mbi eliminimin e trafikimit të fëmijëve në ...