Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pedagogjike

UNIVERSITETI DHE SHOQËRIA BASHKËKOHORE

22 SHKOLLA E LARTË PEDAGOGJIKE "XHEVDET DODA"-PRIZREN Dega Gjuhë dhe Letërsi Shqipe Dega Gjuhë dhe Letërsi Angleze Dega Matematik ...

HARTIMI I POLITIKAVE DHE PRAKTIKAVE PËR PËRGATITJEN E ...

shkollat e larta pedagogjike dhe Fakultetin e Mësuesisë me një fakultet të ri: Fakultetin e Edukimit. Ky fakultet i ri është themeluar bashkërisht nga MASHT-i dhe Universiteti i

STRATEGJI TË MËSIMDHËNIES DHE TË TË NXËNIT

strategji tË mËsimdhËnies dhe tË tË nxËnit pËr klasat mendimtare u dhËzues pËr t rajnuesit charles temple, alan crawford, wendy saul, samuel r. mathews, james makinster.

NDËRMJETËSIMI I KONFLIKTEVE NË GRUPMOSHAT SHKOLLORE

Lidhur me metodat pedagogjike, është shum ...

CURRICULUM VITAE BARDHYL MUSAI

B.Musai: Curriculum Vitae Page 5 of 7 Pedagogjike 1/1996. 1996 Musai, B., et.al. Aspects of teaching English in primary school . (also French, History, Geography) ...

NË SHEKULLIN 21

Ky doracak është finansuar nga populli amerikan nëpërmjet Agjensionit të SHBA për zhvillim ndërkombëtar - USAID Maqedoni, në kuadër të Pro-jektit për zhvillimin e arsimit fillor që e realizon Akademia për zhvillimin e arsimit (AED).

Një zile celulari në klasë

Ajo që mund të duket shqetësuese në ambientet tona pedagogjike është frika nga ndonjë adaptim "i pazëshëm", që do të thotë: pa ndonjë debat të gjerë dhe se-rioz paraprak, ...

FONDI I LITERATURËS NË BIBLIOTEKËN E INSTITUTIT TË ...

KOLIQI, Dr. Hajrulla: Aleksandër Xhuvani, (Puna edukativo-arsimore dhe pikëpamjet pedagogjike), Prishtinë, 1987; 364. KARAXHIQ, Stefanoviq, Vuk: ...

BYROJA PËR ZHVILLIMIN E ARSIMIT

... i hapur për bashkëpunim, * të ketë përgatitje përkatëse profesionale,me ose pa përvojë pune, * ta dojë punën pedagogjike dhe të perparojë në ketë profesion, * të jetë organizator i mirë, ...

**MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS NË REPUBLIKËN E

... i hapur për bashkëpunim, * të ketë përgatitje përkatëse profesionale,me ose pa përvojë pune, * ta dojë punën pedagogjike dhe të perparojë në ketë profesion, * të jetë organizator i mirë, ...