Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pensionet

REVISTA USHTARAKE

3 PëRMBAjTj A RUBRIKA E PARë Koncepti i ri Strategjik i NATO-s, qëndrimet e Shqipërisë dhe Forcave të Armatosura 7 Fjala e Ministrit të Mbrojtjes z.

E HENE 16 MAJ Pensionet, 267 ushtarakët që do të marrin ...

E HENE 16 MAJ 2011 PANORAMA 16 Abas Mersin Canellari Tirane Suplementar Pleqerie I Ri Agim Sami Gonxhja Tirane Suplementar Pleqerie I Ri Agim Jaup Tabaku Elbasani P.Parakohshem I Ri

UNITED NATIONS

UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Mission in Kosovo UNMIK NATIONS UNIES Mission d'Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo UNMIK RREG/2001/35 22 dhjetor 2001 RREGULLORE NR. 2001/35 MBI PENSIONET NË KOSOVË Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm ...

Pensionet, 226 ushtarakët që do të marrin paratë - ISSH ...

E HENE 26 DHJETOR 2011 PANORAMA 16 1 Tirane Agim Ali Rexha P.Parakohshem 2 Tirane Agim Ali Rexha Suplem. Pleqerie 3 Vlore Agron Koli Aleksi P.Parakohshem

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo

Neni 6 Neni 2.2 i Rregullores të zëvendësohet në tërësi me nenin 2.2 në vijim: 2.2 Vendosja e politikës ekonomike lidhur me pensionet si pjesë e politikës buxhetore dhe fiskale është përgjegjësi e Qeverisë.

Raport hulumtues - Aspektet kyçe të situatës sociale dhe ...

Propozimi i Rregullores mbi pensionet është paraqitur dhe pret për aprovim. 3. Nga analiza e zgjidhjeve të propozuara në sistemin e ri të pensioneve në

UNITED NATIONS

UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Mission in Kosovo UNMIK NATIONS UNIES Mission d'Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo UNMIK/REG/2005/20 29 prill 2005 RREGULLORE NR. 2005/20 PËR NDRYSHIMIN E RREGULLORES SË UNMIK-ut NR. 2001/35 MBI PENSIONET NË KOSOVË ...

KODI I PUNËS

7 L I G J Nr.7961, datë 12.7.1995 Ndryshuar me ligjin nr.8085, datë 13.3.1996 Ndryshuar me ligjin nr.9125, datë 29.7.2003 KODI I PUNËS I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.7491, datë 29.4.1991 "Për dispozitat kryesore kushtetuese", me propozimin e ...

Ligji për Arsimin Fillor dhe të Mesëm

Kapitulli 1 Nene të përgjithshme Neni 1 Përkufizime 1.1 Në këtë Ligj emërtimet e mëposhtme kanë këto kuptime: a. " Zona e mbulimit ",do të thotë zona e banimit e përcaktuar nga komuna për një institucion arsimor.

KUVENDI POPULLOR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Ligj Nr.7943, Datë 1.6.1995 "PËR PENSIONET SUPLEMENTARE DHE INSTITUTET PRIVATE TË PENSIONEVE" (NDRYSHUAR ME LIGJIN NR. 8393, DATË 02.09.1998, LIGJIN NR. 9181, DATË 05.02.2004 DHE LIGJIN NR.9572, DATË 3.07.2006) Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.7491, datë 29.4.1991 "Për ...