Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pergjegjes

TERMS OF REFERENCE

Regjionale personi i përzgjedhur është përgjegjës për të ndihmuar në udhëheqjen e një ekipi në regjion, i cili është përgjegjës për pranimin e kërkesave dhe për shqyrtimin e rasteve humanitare

RAPORT I VIZITËS SË VLERËSIMIT NË QEAP - HEIMERER

Ne disa tema ne secilin modul, nuk janë ligjëruesit përgjegjës për kurse të veçanta(p.sh. mësimdhënie dhe mësimnxënie), si dhe ne temat e semestrit te peste dhe gjashte.

TERMS OF REFERENCE

Është përgjegjës për azhurnimin e sistemit të TI-së në AKP, duke përfshirë paraqitjen e projekteve për modernizimin dhe përmirësimin e të gjitha pajisjeve të TI-së në AKP.

LIBRI I PLANPROGRAMEVE STOM

3 PLANI I STUDIMEVE VITI I PARË SEMESTRI I PARË Numri i orëve mësimore në javë Nr. Përgjegjës i lëndës Kodi Lënda mësimore L U Gjith.

Drejtoria e Akreditimit - Procedura e tërheqjes së ...

Përgjegjës për kontrollin e zbatimit të kësaj procedure është Menaxheri i Cilësisë. 4. Referimet  Standardi EN ISO / IEC 17011:2003 “Kërkesa të përgjithshme për

PUSHTETI TATIMOR

Përgjigje: Në momentin e regjistrimit në organin tatimor, personi përgjegjës për pagimin e kontributeve duhet të deklarojë statusin dhe të dorëzojë listën e të punësuarve me pagën përkatëse dhe listen e punonjësve të papaguar të familjes.

Vizita Vlerësuese - Vizita vlerësuese - Përgjegjës për ...

Kodi DA-PT-002 . Rishikim nr 0 . Vizita Vlerësuese . Zbatues: Kryevlerësuesi, vlerësuesit, ekspertët dhe stafi teknik i DA . Përgjegjës për zbatimin: Menaxheri i cilësisë

GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 16 / 14 ...

Personi juridik është përgjegjës për vepër penale të personit përgjegjës i cili duke vepruar në emër të personit juridik në kuadër të autorizimeve ka kryer vepër penale me qëllim që për atë personi juridik të realizoj ndonjë dobi ose ka shkaktuar dëme.

Sekretariati i KGJK-së, Sekretarijat SSK-a, Departamenti i ...

4. Është përgjegjës për udhëheqjen e faturave dhe regjistrimin e të gjitha parave, si dhe për mbajtjen e evidencës lidhur me ato, 5. Është përgjegjës për ofrim të punës cilësore.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ...

Ky udhezim do të japë parimet e përgjithshme për shkëmbimin e informacionit midis Drejtorisë së Tatimve dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave dhe Luftës kundër Financimit të Terrorizmit (Autoriteti Përgjegjës).