Sputtr.com | Alternative Search Engine

Periferiji

Zoltana Čuke br.1721220 Bečej    :063/534 ...

1 29.Novembra, kod suda i autobuske stanice (jednostran) √ 2 Kruševačka, kod LUKOIL pumpe i ''Vino Župe'', lice ka periferiji √ 2 Kruševačka, kod LUKOIL pumpe i ''Vino Župe'', lice ka centru ...

Sinapsa i sinaptička transmisija

dendritske sinapse); na periferiji se ostvaruju između pojedinačnih srčanih i glatkih mišidnih delija. U CNS ostvaruju se najčešde između aksona jedne i dendrita druge nervne delije (akso-dendritske); na periferiji između perifernih aksona (aksoni somatskog i autonomnog nervnog sistema) i ...

CHwB Conf. Tentative schedule 9-IV-2010 print

osmanskoj periferiji: administracija osmanskog graničnog plemstva obitelji Mihaloğlu kroz lične arhitektonske zadužbine Mirza Hasan Ćeman (Sarajevo), Some aspects of the urbanization of the territory of

TEHNOLOGIJA, KULTURA, RAZVOJ

Zapadni Balkan na putu ka Evropskoj uniji . Tema skupa " Gde smo i kuda idemo: ka centru ili periferiji EU" održan u Igalu . od 27. do 30. avgusta 2007. godine

TEORIJA LEGURA

da bi se izjednaČila koncentracija u srediŠtu i na periferiji zrna primenjuje se homogenizaciono arenje. to je zagrevanje materijala na odreĐenu temperaturu i zadr avanje nanjojizvesnovremekako bise zadr avanje na njoj izvesno vreme, kako bi se obavila difuzija ka centru i od centra ka periferiji ...

opština ruma / municipality of ruma

... na 308 ha. o va zona se nalazi na raskrsnici važnih saobraćajnica, autoputa e-70 i magistralnog puta M-21, te predstavlja veliki potencijal za razvoj opštine. ruma poseduje velike mogućnosti za razvoj turizma. turistički potenci-jali su jezero i izletište Borkovac, koji se nalaze na periferiji ...

Azra Muranović: Stop Trafficking

Mnogi vjeruju da se trgovina ljudima odnosi samo na neke zemlje na periferiji, ali je ista znatno organizovanija. Može se sa sigurnošću reći da se trgovina ljudima na neki način odnosi na sve zemlje.

Aspekt obnove i zaštite Botaničkog vrta Zemaljskog muzeja ...

površine, riješene parterom, a sama građevina, podignuta na tadašnjoj periferiji grada predstavljala je početak planiranog širenja Sarajeva ka ravnici Sarajevskog polja, čime je ujedno i svjedok urbanog razvoja

PERIOPERACIJSKA ANALGEZIJA DIKLOFENAKOM u REKONSTRuKCIJSKIM ...

Nociceptori na periferiji su zasebni receptori u koži i drugim tkivima, specija-lizirani za prepoznavanje bolnih podražaja 1, i mogu postati mnogo osjetljiviji ako se podražaj štetnom noksom ponavlja, što se potiče mnogim tkivnim čimbenicima i upalnim medijatorima oslobođenim u ozljedi tkiva 7.

MIKROMORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE JETRE I BIOHEMIJSKE ANALIZE ...

U citoplazmi je nađeno bezbroj sitnih vakuola (vakuo-larna degeneracija) dok je u jedru kondenzacija hromatina na periferiji smanjena i izrazito svetla, tj. hidropična nukleoplazma (Slika 2).