Sputtr.com | Alternative Search Engine

Perjashtim

PËR KUOTAT E PRANIMIT NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT ...

5384 vendim nr.585, datë 23.7.2010 pËr njË pËrjashtim nga vendimi nr.53, datË 21.1.2009 i kËshillit tË ministrave “pËr ngarkimin e ministrisË sË brendshme pËr kryerjen e

UDHËZIMET RRETH VIZËS SË SHUMËLLOJSHMËRISË (LLOTARISË ...

Pa përjashtim, të gjithë të përzgjedhurit dhe aplikantët duhet të pajisen me vizë ose të përshtasin statusin deri para fundit të vitit fiskal.

DRAFT . To interpret the Decision of the Ministry of Finance ...

Ato nuk zbatohen për kalimin, sipas SNRF-ve, të një adoptuesi për herë të parë, me përjashtim të rasteve të përmendura në paragrafët 25D, 25H,

Përmbledhje procedurash dhe kontaktesh të nevojshme në ...

Pas kthimit në Shqipëri Pas kthimit në Shqipëri Përjashtimet doganore për migrantët e kthyer Përjashtimet doganore për migrantët e kthyer 1 Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë parashikon përjashtim nga detyrimet doganore për sendet personale të personave që kanë qenë me vendbanim ...

KONVENTA MBI TË DREJTAT E FËMIJËS

Në veçanti, çdo fëmijë i privuar nga liria duhet të veçohet nga të rriturit, me përjashtim të rastit kur mendohet se është në intresin më të lartë të fëmijës që kjo të shmanget dhe ai të ketë të drejtën të mbajë lidhje me familjen me korrespondencë dhe vizita, me përjashtim ...

LIGJET PA POLITIKA

Përderisa një proces i përshtatshëm diskutimesh duhet të jetë rregull i rëndomtë, ligj-bërja duhet të lejojë hapësirën për legjislacionin urgjent, përjashtim ky i rezervuar për çështjet teknike apo për ato me prioritet të lartë.

REPUBLIKA E SHQIPERISE

Shqyrtim i përgjithshëm i metodës së mostrimit të frutave të thata, me përjashtim të fiqve Tabela 1 Nënndarje e loteve në nënlote në varësi të produktit dhe peshës së lotit Produkti Pesha e lotit (ton) Pesha ose numri i nënlotit Numri i mostrave shtesë Pesha totale e mostrës (kg) Fruta të ...

Shqyrtimi i Rasteve të Pronësisë mbi Pronën e Paluajtshme ...

Zbatimi i pjesës predominuese - nuk paraqet përjashtim nga kërkesa për kontratë me shkrim Përkundër kërkesës për një kontratë me shkrim, neni 73 i Ligjit mbi marrëdhëniet detyrimore duket të vendosë një përjashtim: "Kontrata për lidhjen e së cilës kërkohet forma shkresore quhet e ...

- P R O J E K T -

2) Me perjashtim te rasteve kur ligji i fushes e ka parashikuar ndryshe, nese ne banken ku tatimpaguesi ka llogarine bankare, ka edhe urdhera pagese te tjera, urdheri i leshuar nga administrata

VLERA E PAGES Neni 110 (Ndryshuar me ligjin nr.8085, datë 13 ...

3) Ndalohet dhënia e gjobave nga punëdhënësi, me përjashtim të gjobave të përcaktuara në kontratën kolektive. 4) Marrëveshjet për përdorimin e pagës në interes të punëdhënësit janë të pavlefshme.