Sputtr.com | Alternative Search Engine

Perjashtuar

Në mbeshtetje të nenit 102, pika 4 të Kushtetutës së ...

një veprimtarie ekonomike të përjashtuar, ose pjesërisht të përjashtuar sipas ligjit për TVSH (neni 33), personi i tatueshëm nuk ka të drejtën e kreditimit (ose e ka pjesërisht kur është rasti) të TVSH

Cilësitë e profetit Muhamed (a.s.) dhe etika e tij

mars, 2008 Safjurrahman el-Mubarekfuri Ja disa tradita të cilat flasin për veçantinë e Resulull-llahut a.s. dhe përs osmërinë e tij si njeri.

Buletini i Prokurimit Publik

Buletini 27 Korrik 2009 Agjencia e Prokurimit Publik _____ Per me shume informacion_____ www.app.gov.al OPERATORET EKONOMIKE QE JANE NE PROCES VLERESIMI PER TU PERJASHTUAR OSE JO NGA PROCEDURAT E PROKURIMIT PUBLIK ARBANA SHRSF TIRANE-Ne proces rivleresimi pas vendimit te ...

OPERATORET EKONOMIK TE PERJASHTUAR NGA PJESEMARRJA NE ...

OPERATORET EKONOMIK TE PERJASHTUAR NGA PJESEMARRJA NE PROCEDURAT E PROKURIMIT PUBLIK 1. " GERALD" sh.p.k. Elbasan me NIPT J62903393F perjashtohet per 3(tre) vjet (17.08.2006 - 17.08.2009) nga prokurimet publike.

OPERATORET EKONOMIK TE PERJASHTUAR NGA PJESEMARRJA NE ...

OPERATORET EKONOMIK TE PERJASHTUAR NGA PJESEMARRJA NE PROCEDURAT E PROKURIMIT PUBLIK “SIQECA SG” sh.p.k. Vlore, me NIPT K36520204A perjashtohet per 3(tre) vjet (2.11.2006 –

INDEKSI MBI REFORMËN E PROFESIONIT LIGJOR

Avokatët shqiptarë etnik ishin çregjistruar, gjyqtarët dhe prokurorët ishin shkarkuar, profesorët e drejtësisë ishin ndaluar të japin mësim, ata që aspironin profesionin e juristit ishin përjashtuar nga fakultetit juridik "zyrtar" i Universitetit të Prishtinës, ata që plotësonin kushtet ...

REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E SHËNDETËSISË

Rekomandimi 4 Nese 48-72 ore pas trajtimit fillestar nuk verehet permiresim klinik, mjeku duhet te rivleresoje pacientin per te konfirmuar OMA dhe per te perjashtuar shkaqe te tjera te semundjes.

KREU I PARE - Buletini i Prokurimit Publik

kontratat e lidhura. Gjithashtu ne Buletin do te publikohen te gjithe operatoret ekonomik te cilet jane te perjashtuar nga pjesemarja ne prokurimet publike.

Kushtetuta parashikon lirinë e fesë, dhe ligjet dhe ...

Zyra e Ombusdpersonit dhe Bashkësia Islame e Kosovës (BIK) raportuan për disa raste në të cilat nxënëset ishin përjashtuar nga shkollat publike dhe mësimdhënëset gjoja ishin përjashtuar nga puna ose nuk ishin pranuar në punë për shkak të mbajtjes së shamisë.

Kontrate Qeraje per Familjare - Netfirms | This account has ...

Kjo Kontrate eshte e vlefshme per 4 (kater) vjet plus 2 (dy) vjet riperseritje nga data e nenshkrimit, duke perjashtuar rastin kur te dy palet bien dakort ta perserisin ate pa qene nevoja te neneshkruajne nje kontrate tjeter me skadimin e kontrates ekzistente. 1.Riperseritja e kesaj Kontrate nga ...