Sputtr.com | Alternative Search Engine

Personelit

VLERESIMI I ARRITJEVE VJETORE INDIVIDUALE TE NEPUNESVE CIVILE

the evaluation system of annual individual performance of civil servants albania by: blerta selenica head of dopa republic of albania ministry of interior department of public administration

Sekretariati i KGJK-së, Sekretarijat SSK-a, Departamenti i ...

KËSHILLI GJYQËSOR I KOSOVËS SUDSKI SAVET KOSOVA KOSOVO JUDICIAL COUNCIL Sekretariati i KGJK-së, Sekretarijat SSK-a, Departamenti i Administratës dhe i Personelit Në bazë të nenit 3 të Rregullores nr. 2001/36 të Shërbimit Civil të ...

TRIBUNA SINDIKALE

Veprimet qe ndermoren Drejtorite Rajonale dhe Zyrat Arsimore ne Po-gradec, Devoll, Shkoder, Permet, etj., vinin ne kundershtim te hapur me Nenin 4 te Kontrates Kolektive te Punes dhe Udhezimin Nr. 29 date 18.09.2006 te Ministrit te Arsimit dhe Shkenc-es " Per emerimet dhe levizjet e personelit mes-imor ...

BAZA LIGJORE

• VKM 865, datë 18.06.2008 "Për përcaktimin e kritereve, të kushteve dhe të mënyrës së financimit për arsimin, e detyrueshëm dhe të mesëm, të fëmijëve të personelit, të emëruar në përfaqësitë diplomatike të Republikës së Shqipërisë në shtetet e huaja".

REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS

Në Udhëzimin Nr. 22, datë 29.07.2010 "Për emërimet e personelit mësimor dhe drejtues në arsimin parauniversitar". Në Udhëzimin nr.37, datë 22.11.2010 "Për pranimet në shkollat e mesme të përgjithshme me kohë të shkurtuar dhe me korrespodencë, organizimin dhe njëvlershmërinë e tyre".

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo ...

Formularët zyrtar për aplikim merren në Zyrën e Personelit të MPJ-së, zyra nr.AB 04, ndërtesa e ish-Gërmisë (rruga Nëna Terezë p.n.) gjithashtu mund të tërhiqen edhe nga Web Faqja e internetit të MPJ-së.

Bruksel, 12.10.2011 SEC(2011) 1207 - DOKUMENT PUNE I ...

shq shq komisioni evropian bruksel, 12.10.2011 sec(2011) 1207 dokument pune i personelit tË komisionit raporti i progresit 2011 pËr kosovËn*

RAPORTI FINAL NË LIDHJE ME VIZITËN NË SELINË E SHKOLLËS ...

Duke ditur se struktura e përbërjes së personelit kishte ndryshuar që nga vizita e fundit, kësaj here sikurse edhe herës së shkuar nuk ishin ofruar CV-të gjatë vizitë, NUK qe e mundur që të vlerësohen pjekuria profesionale dhe përvoja e anëtarëve të personelit.

Detyrat e Specialistit te Personelit & Protokoll - Arkives

Detyrat e Specialistit te Personelit & Protokoll - Arkives . a. Të njohë dhe të zbatojë me përpikmëri ligjet dhe aktet nënligjore të “Nëpunësit të

Menagjerë e nivelit qendror 03.07.2009 shqip

tabela me emrat e menaxherËve dhe nËpunesvtË republikËs sË kosovËse tË personelit tË instituc ionËve tË nivelit qËndror nr. agjencionet