Sputtr.com | Alternative Search Engine

Peshkimit

Bashkëpunim Shkencor në Mbështetje te Peshkimit te ...

Referenca biblografike: Adriamed (Botim). 2000. Përkthim në shqip i Kodit te Fao-s te Drejtimit për një Peshkim të Përgjegjëshëm. GCP/RER/010/ITA/AT-01 40f.

Ligji "Per peshkimin dhe akuakuluren"

NENI 16 Kushtet dhe kohezgjatja e licences se peshkimit profesional 1.Ne leshimin dhe rinovimin e licences se peshkimit profesional ministria mund te imponoje kushte per secilen nga pikat e meposhteme: a) zona ku do te zhvillohet aktiviteti ; b) paisjet e peshkimit qe mund te perdoren ; c) paraqitja e ...

Draft Strategjia e Zhvillimit te Peshkimit dhe Akuakultures

Republika e Shqiperise Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit te Ujerave 1 REPUBLIKA E SHQIPERISE MINISTRIA E MJEDISIT PYJEVE DHE ADMINISTRIMIT TE UJERAVE Draft Strategjia e Zhvillimit te Peshkimit dhe Akuakultures 2007 - 2015

GJENDJA E PESHKIMIT DHE MJEDISIT NË LIQENIN E SHKODRËS

Republika*e*Italisё** * * ***** ** *****Republika*e*Shqipёrisё* *****Ministria*e*Punёve*tё*Jashtme** * ****Ministri a*e*Mjedisit,*Pyjeve*dhe*Menaxhimit*tё*Ujrave * ***** * ***** Projekt*i*bashkёpunimit*italo shqiptar**n.*6661/COO PI/ALB* ...

R R E G U L L O R E

republika e shqiperise ministria e mjedisit, pyjeve dhe administrimit te ujerave drejtoria e politikave te peshkimit r r e g u l l o r e (nr. 3, date 20.6.2008) per disa shtesa dhe ndryshime ne rregulloren nr 2 date 17.5.2007 per liÇensimin e peshkimit dhe te akuakultures ne mbeshtetje te nenit ...

Bankës Botërore

Në nënsektorin e peshkimit, infrastruktura është e rrënuar dhe kuadri institucional për menaxhimin e burimeve të peshkimit mbetet i dobët, duke penguar kështu shfrytëzimin e potencialit të akuakulturës dhe të burimeve të peshkimit në një mënyrë të qëndrueshme.

PËR PESHKATARI DHE AKUAKULTURË

3" Kodi i Peshkimit " dokument që përcakton parimet dhe standardet për ruajtjen, menaxhimin dhe zhvillimin e peshkatarisë Kapitulli II UJËRAT E PESHKIMIT Neni 4 Ujëra të peshkimit janë të gjitha ujërat në territorin e Kosovës përveç ujërave: a) të shpallura si territore të mbrojtura me ...

FLETORJA ZYRTARE

Neni 4 Regjistrat e anijeve të peshkimit Çdo palë, për qëllimet e kësaj Marrëveshjeje, do të mbajë një regjistër për anijet e peshkimit që mbajnë flamurin e saj dhe të autorizuara për t'u përdorur për peshkim në det të hapur, dhe do të marrë masa të tilla, nëse mund të jenë të ...

FLETORJA ZYRTARE

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare Nr. 63 2002 Tetor P Ë R M B A J T J A Faqe Urdhër i Ministrisë së Bujqësisë dhe Ushqimit nr. 28/2, datë 26.9.2002 Për miratimin e statutit të Organizatës së Menaxhimit të Peshkimit (OMP, Sarandë ...

Direktiva Evropiane për Ujin Kuadri Ligjor Mjedisor Evropian

(16) Integrimi i mëtejshëm i mbrojtjes dhe i menaxhimit të qëndrueshëm të ujit në fusha të tjera të politikës komunitare si atë të energjisë, transportit, bujqësisë, peshkimit, politikës rajonale dhe turizmit është i nevojshëm.