Sputtr.com | Alternative Search Engine

Petih

CILJI EU ZA LETO 2020 IN MERJENJE RAZVOJA - SLOVENSKI PRISTOP

Bistveni del te strategije je uvedba strukturnih reform za srednje in dolgoro*no obdobje, ki se osredoto*ajo na spodbujanje vzdr nosti javnih financ, izboljšanje potenciala rasti in uresni*evanje petih glavnih ciljev do leta 2020.

Sequence stratigraphy study within a chronostratigraphic ...

Uporaba modela Vail je pokazala stratigrafske površine tretjega in četrtega reda, ki vse spadajo v osrednji močvirski sedi-mentacijski pas bazena. Interpretacijo in modele predstavljamo na podlagi petih uporabljenih vrtin.

Attitudes of Europeans towards Corruption Full report

Special Eurobarometer Attitudes of Europeans towards Corruption Full report Fieldwork September-October 2009 Publication November 2009 Special Eurobarometer 325 / Wave 72.2-European Opinion Research Group EEIG This survey was requested by Directorate General for Justice, Freedom and Security and ...

The response of sunflower to acute disturbance in water ...

Key words : quantum yield of photosystem II, sunflower, water deficiency IZVLEČEK ODZIV SONČNIC NA AKUTNO POMANJKANJE VODE Pri petih kultivarjih sončnic smo preučevali vpliv omejene preskrbe z vodo na pretok elektronov v fotosistemu II.

REQUEST TO PREPARE ADMINISTRATIVE RECORD

DEP d rn OF WA~ a~ 14 I SWTSRJOR MWRT OF STATE OF CAUFOBMA I FOR 33E COtrrjn OPm-0 I *::-. t p## yFI::-, CTZ*Y OF LO S ANGEWS art Nm. &VP ~d6-4 1092 DgPARTMEKT OF WAnR FLND mWER REQUESrrn~~-Petih'mar and PiainriFt,-mRECQRD YS.

Structural maps of seismic horizons in the Krško basin ...

... numerical modelling of seismic ground motion in the frame of seismic hazard assessment Izvleček: Na podlagi interpretacije refleksijskih seizmičnih profilov izmerjenih v okviru treh raziskav opravljenih do sedaj v Krški kotlini so bile izdelane strukturne karte predterciarne podlage in petih ...

ENEOLITSKO KOLIŠČE NA LJUBLJANSKEM BARJU AN ENEOLITHIC PILE ...

Izvleček Na arheološkem najdišču Hočevarica so bili najdeni ostanki petih vrst rib (krapa, rdečeperke, ščuke, navadne-ga ostriža in rdečeoke).

A. KOCIJAN: THE CORROSION BEHAVIOUR OF FERRITIC STAINLESS ...

perborata tetrahidrata se je korozijska odpornost vseh petih vzorcev izrazito zmanj{ala. Klju~ne besede: feritna nerjavna jekla, potenciodinamske, alkalna raztopina, korozija

VPLIV DOL INE PORODA IN OTROKOVIH PARAMETROV NA POGOSTOST ...

Metode: Avtorja sta se osredotočila na statistične podatke, pridobljene iz Perinatalnega informacijskega sistema republike Slovenije (PIS) v obdobju petih let (2003-2007).

Epidemiologija, etiopatogeneza in histolo{ka klasifikacija ...

petih naslednjih pa `e 3cm(19, 20). Zbir podatkov ve~ kasnej{ih {tudij je pokazal naslednje povpre~ne podvojitvene ~ase (v oklepajih so navedeni njihovi razponi) za