Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pirispir

nomerSia:

... mtris ZiriTadi Zalebi gamoCnda. osmal-lekTa 8 aTasiani korpusis did nawils ereklem mtkvarze gadmosvlis saSualeba misca, RamiT ki aRababa erisTavs, svimon muxranbatonsa da xudia borbaCaloels malulad gadaaxerxina xidis Tavxeebi. amiT mters ukan dasaxevi gza moeWra. 20 aprils qarTvelebi mtris pirispir sabrZolo ...

2010 wlis erTiani erovnuli sagamocdo programa

... wigni nestan-darejanisa sayvarelsa Tana miwerili pirveli~, `wigni tarielisa sayvarelsa Tana miwerili pirveli~, `wigni tarielisa xataelTa Tana da kacis gagzavna~, `nestanisagan tarielis xmoba~, `wigni xataelTa mefisa, tarielis winaSe mowerili~, `tarielisa da nestanis pirispir Seyra~, `ta-rielisagan xataeTs ...

erekle meoris samxedro

Cabmul ruseTs, bunebrivia, xels ar aZlevda iranTan urTierTobis garTuleba; amrigad, sakmaod Zlieri mtris pirispir qarTvelebi martoni aRmoCndnen. aseT viTarebaSi saqarTveloSi gamwesebuli yizilbaSTa jaris sardalma sefi-xanma ajanyebis meTaurebs patieba, SahTan Suamdgomloba da xarkis Semcireba aRuTqva da am ...

qarTuli tradiciuli

472 ulebebidan gamomdinare, gacilebiT ufro metad iyvnen dainteresebuli sakuTari miRwevebiT, vidre maTi winmorbedebis. ra iyo es e.w. modaluri musika da mentaloba, rac maT ar esmodaT, da ra kavSiri aqvs mas qarTul tradiciul mravalxmianobasTan? modaloba tonalobis pirispir - polifonia homofoniis pirispir ...

tpgfm!gpojXbmjt! nptbymfpcjt!lwmfwjt!bohbsjTj

# 103 # 103 biuleteni biuleteni 16 kvlevaSi gamoyenebuli iyo raodenobrivi kv-levis meTodi - pirispir interviu. kvlevis instruments warmoadgenda kvlevis miznebis gaTvaliswinebiT Seqmnili kiTxvari. 3.3 kvlevis monawileebi kvlevaSi sul monawileoba miiRo 800-ma re-spondentma. sakvlevi erToblioba Sedgeboda sami ...

s a r C e v i xsovna

Yyvela rangis warmomadgeneli piri Tavis gansazRvrul adgilze unda mdgariyo. xalifas laparakis periodSi mnaxveli mis pirispir unda mdgariyo, ar hqonda ufleba zurgi Seeqcia. mnaxvels Tavi unda Seekavebina sicilisagan, maSinac ki rodesac amis sababi arsebobda.

Tbilisis municipaliteti

Tbilisis municipaliteti - teqnikuri mxardaWera infrastruqturis kerZo kapitalis zrdis strategiis SemuSavebis mizniT" ernst end iangi" - sajaro seqtoris momsaxureba - Pierre-Vincent Guéret 4 6.2 sakredito reitingis moTxovnebi TbilisSi arsebuli mdgomareobis pirispir ...

Sample Word Document

gamoyenebuli kiTxvaris nimuSi ix. danarTSi #1. 1.4 monacemTa Segrovebisa da Sefasebis procesi SerCeuli organizaciis anketireba 3 tardeboda organizaciis erT-erT xelmZRvanel pirTan intervius formiT (pirispir gasaubreba). 3 ix. danarTi #1 - anketa 5

ierusalimis jvris mona ierusalimis jvris monassssteriteriteriteri

... ufali araerTxel gamoecxada wmida ninos da samociqulo msaxurebaze akurTxa, maradis qalwulma ki gadasca mas jvari vazisa. ierusalimis patriarqis iubenalis locva-kurTxeviT qalwuli nino jer romSi gaemgzavra wmida mociqulTaswor dedofal elenes WeSmarit rwmenaSi gansamtkice-blad. nino sikvdils pirispir Sexvda ...

alternatiuli mosazrebebi, niSandoblivi da mxedvelobaSi

... liderisagan. uxeSoba ZaldatanebiT darRvevad iqceva, Zaladoba ki struqturul cvlilebaTa ngrevis siptomad. es warmoSobs gauTvaliswinebel ryevebs sazogadoebis rigebSi. iRviZebs Tavdacvis instiqti, radgan brZola arsebobisaTvis aqtualuri xdeba. es gauTviTcnobierebeli SiSia sikvdilis pirispir. am SemTxvevaSi ...