Sputtr.com | Alternative Search Engine

Piyasas

AVRUPA B˙RL˙¯˙'NDE UZUN DÖNEML˙*˙˚6˙ZL˙¯E KAR˚I ...

Bu \◊llardan itibaren problemin tan◊mlanmas◊ ve nedenlerine ili¸kin bir dizi çal◊¸ma yap◊lm◊¸W◊r. ˙¸gücü piyasas◊ özelliklerinin farkl◊O◊˘◊ istihdam politikalar◊Q◊n da farkl◊la¸mas◊na neden olmu¸tur.

International Energy Conference - Turkey

International Energy Conference - Turkey. The Power Market. 16 th June 2011. Terje Nilsen

Sigma Tankers Expands Its Fleet

Almanya-Hollanda mer-kezli DVB Bankas›, Clarksons ta-raf›ndan temin edilen ham veriler baz›nda olmak üzere, A¤ustos ay›nda toplam 25.55 milyon dwt'lik 161 suezmax tankerin siparifl halinde oldu¤unu, ancak suezmax piyasas›n›n, projelerde meydana gelen gecikme ve iptal-lerden fayda sa ...

flirket profili - company profile faaliyet alanlar› - field ...

• M‹MAG ve SAMKO flirketler grubu içindeki firmalarla birlikte oluflturdu¤u sinerjik yap›n›n gücüyle, Enerji Santralleri konusunda "EPC Contractor" olarak Türkiye Piyasas›n›n lider firmalar›ndan biri olmay› hedeflemektedir.

MARKET REMAINS CHALLENGING

Ortak görüfl, daha dengeli bir siparifl defterine sahip olmas› nedeniyle tanker piyasas›n›n toparlanmaya daha yak›n oldu¤u yönünde. Kuru dökme yük piyasas› yine gevflek bir y›l geçirdi.

Seramik Sektörü markalaflmaya h›z verdi Ceramic Industry ...

Hedefleri; pazar, rekabet ve hedefler konusunda mutabakata ulaflmak, dünyada seramik piyasas›nda yap›lan iletiflim çal›flmalar›n› de¤erlendirmek ve Türk seramiklerine global anlamda atak yapt›racak büyük fikirlerin altyap›s›n› oluflturmak olan çal›fltay›n ilk bölümünde ...

ELEKTROSTAT*0K TOZ VE YA*^ BOYA

K*1sa s¸rede yurt iÁi piyasas*1nda bir Áok a*_k*1n firmaya boyama ve kaplama tesisi uygulamas*1n*1 gerÁekle*_tirerek hak etti**i konuma gelen firmam*1z, bu s¸re zarf*1nda ˆzel proje uygulamas*1 ve imalat*1n*1 da yaparak ¸r¸n Áe*_itlili**ini artt*1rm*1*_t*1r.

POWER 2010 27 Nisan 2010, Sal Prof. Ümit Do • Ahmet Aksu ...

Rekabetçi bir elektrik piyasas ın ın geli şimi ve sürdürülebilir yat ır ım ortam ı ile arz güvenli ğinin tesisi için f ırsatlar ve riskler nelerdir?

The Components and Complexity of the Global Economic Crisis ...

Yine de, ABD *den d¸ nyaya yay*1larak derinle*_en ve yukar*1da *^ekil1 *de belirtilen e*_anl*1 ekonomik sars*1nt*1larla boyutlar*1 daha da b¸y¸yen k¸resel ekonomik krizin gerek geli*_mi*_, gerekse T¸rkiye gibi geli*_mekte olan ¸lkelere de ABD *de Ba*_layan Konut & Finans Piyasas*1 Krizi (2006-07) ABD D ...

The Effects of Urban Green Spaces on House Prices in the ...

Bu makale; yeni kentsel geliflme alanlar›n›n fiziksel planlama kararlar›na yön verebilecek sistematik verilere ulaflabilmek için, parasal bir de¤erlendirme yöntemi kullanarak yeflil alanlar›n konut piyasas›nda temsil edilebilirli¤ini incelemektedir.