Sputtr.com | Alternative Search Engine

Plinova

TEHNO-EKONOMSKE SMJERNICE ZA IZRADU SEKTORSKIH PROGRAMA ZA ...

MJERE ZA SMANJENJE EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA 4.1. ODLAGANJE KRUTOG KOMUNALNOG OTPADA 4.1.1. IDENTIFIKACIJA I TEHNIČKA ANALIZA MJERA Najva nije mjere za smanjenje emisije metana u sektoru gospodarenja otpadom u Hrvatskoj su: É Izbjegavanje nastajanja i smanjivanje količine komunalnog otpada É ...

TEHNO-EKONOMSKE SMJERNICE ZA IZRADU SEKTORSKIH PROGRAMA ZA ...

Tablica 4.1-2: Smanjenje emisije stakleničkih plinova uslijed zamjene fosilnog goriva komunalnim otpadom i smanjene količine odlo enog otpada Vrsta goriva Potrošnja goriva (kt) Emisija CO 2 (kt CO 2 eq) Fosilno gorivo 342 724 Fosilno gorivo/komunalni otpad (80/20) Fosilno gorivo 245 514 Komunalni otpad 125 0 ...

EKO-MONITORING d.o.o. Odjel za ispitivanje Kućanska 15, HR ...

Mjerenje brzine i obujamskog protoka plinova u odvodnom kanalu Measurement of velocity and volume flowrate of gas streams in ducts HRN ISO 10780:1997 (1) (ISO 10780:1994) 4.

POSLJEDICE STUPANJA NA SNAGU PROTOKOLA IZ KYOTA

Protokol se mogao početi primjenjivati tek kad su ga ratificirale industrijske zemlje odgovorne za 55 posto emisije štetnih plinova, a taj je uvjet ispunjen 18. studenog 2004. pristupanjem Ruske Federacije, zemlje koja je odgovorna za 17 posto štetnih plinova, a najveći ga je svjetski onečišćivač ...

ULTRAZVU * NA METODA ISPITIVANJA ENERGETSKIH TRANSFORMATORA

Na tom se temelji metoda plinske kromatografije (DGA) kojom se odre*uju koli*ine u ulju otopljenih, za to specifi*nih plinova. Iako su navedene metode vrlo korisne, one ukazuju na postojanje i/ili vrijednost parcijalnih izbijanja, ali ne i njihovu lokaciju.

(Microsoft Word - T3 \306ORDA\212 zavr\232no OK.doc)

(Microsoft Word - T3 \306ORDA\212 zavr\232no OK.doc) ***** * ***** ***** ***** **!"*!!#*$*%*** _____ * * * ***** ***** ***** ***** ***** * * * * * ** ***** ***** **!"#$*!%&$* C**(*)*+* *$*$*$ *,-./-* ...

Marina Sirotković OPTIMIRANJE PROIZVODNJE BIOETANOLA ...

U svijetu oko 21% otpadnih plinova dolazi iz prometa. No razlozi za korištenje bioetanola nisu samo ekološke, već i ekonomske te energetske prirode.

Strojarstvo 52 (3) 369-378 (2010) D. R. SCHNEIDER et. al ...

U radu su analizirane dvije varijante sustava za čišćenje dimnih plinova. Zbog visokih zahtjeva na zaštitu okoliša, troškovi pogona i održavanja postrojenja su visoki, te uz relativno nisku kalorijsku vrijednost komunalnog otpada koji se spaljuje (oko 10 MJ/kg) čine spalionicu otpada ...

PRILOG POTVRDI O AKREDITACIJI br:

Zrak Air Uzorkovanje za automatizirano određivanje emisijskih koncentracija plinova za trajno instalirane mjerne sustave Sampling for the automated determination of gas emission concentrations for permanently - Installed monitoring systems HRN ISO 10396:2008 (1) ( ISO 10396: 2007) (1) Zadovoljava zahtjeve ...

PRIBOR ZA TRANSFORMATORE ACCESSORIES FOR TRANSFORMER S

sluèaju razvijanja plinova, gubitka ulja ili naglog porasta pritiska ulja uslijed kvara u transformatoru. Relej može nesmetano raditi pri temperaturi ulja od