Sputtr.com | Alternative Search Engine

Podacima

Disekcija aorte Aortic dissection

Prema podacima IRAD bolesnici sa disekcijom aorte najËeπÊe su muπkarci u dobi od 60 do 80 godina s anamne-z om arterijske hipertenzije i ateroskleroze.

ANALIZA POKUŠANIH SAMOUBISTAVA PACIJENATA HOSPITALIZOVANIH ...

što je vrlo blisko podacima dobijenim u sličnim istraži vanjima 32,6 godina [6]. Raspon strukturnog doba naših pacijenata kreće se između 13 i 73 godine, a preko 58%

_2005; 33(1-2)49-54 Vojnovic

Od ostalih lekova ove far-u skandinavskim zemqama, a za te zemqe postoje podaci makoterapijske grupe najzastupqeniji su naproksen sa koji su komparabilni sa podacima sakupqenim u ovoj 9,48; diklofenak sa 2,30 i ibuprofen sa 2,13 DDD/1000 tezi, kori{}ena je statistika Nordijskog saveta za le-stanovnika ...

Baze Podataka

Podrška OS zaUpravljanje Podacima (Data Management) •Data can be stored in RAM-this is what every programming language offers!-RAM is fast, and random access-Isn't this heaven?

SAVREMEN PRISTUPLE^ENJU VANBOLNI^KI STE^ENIH BAKTERIJSKIH ...

Pravilo je validirano, potkrepljeno 1991. podacima na 38.039 hospitali-zovanih pacijenata sa CAP-om i podacima 2287 pacijenata (hospitalnih 1343 i ambulantnih 944) u prospektivnoj Pneumonia PORTstudiji.

MODELIRANJE DISPERZIJE ONE * IŠ * UJU * IH TVARI KAO ...

Gaussov model ra*una vrijednosti koncentracije one*iš*enja na svakom unaprijed definiranom mjestu, a prema unaprijed definiranim meteorološkim podacima.

VOLUMEN: 29 VOLUME: 29

... rasvetljavanju odno-sa različitih oblika i stepena dejstva stresova u odnosu na oštećenja kardiovaskularnog siste-ma, dok eksperimentalna istraživanja iz ove oblasti, uslovno rečeno, sporo napreduju, u ne dostatku odgovarajućih životinjskih modela ko-ji bi odgovarali kliničkim podacima ...

HRVATSKO GRADITELJSTVO

Prema podacima iz Priopćenja Državnog zavoda za statistiku, ukupni broj završenih i nezavršenih stanova u 2009. godini iznosi 14.365. Od siječnja do prosinca 2009. godine građevinska poduzeća sa 20 i više zaposlenih završila su 8195 stanova, što je 4,1 posto više nego u istom razdoblju 2008 ...

Zahtjev za izdavanje šengenske vize Application for Schengen ...

Zahtjev za izdavanje šengenske vize Application for Schengen Visa Obrazac je besplatan / This application form is free × Polja 1-3 se ispunjavaju u skladu sa podacima iz pasoša / Fields 1-3 shall be filled in in accordance with the data in the travel document.

INFOTEH-JAHORINA Vol. 10, Ref. D-17, p. 354-357, March 2011.

SOFTVERI ZA OBRADU I DIJAGNOSTIKU Na slici 4 je prikazan način povezivanja baze podataka [8], i aplikacija za pristup podacima preko lokalne mre e, kao i web strana za prustup podacima iz baze preko Interneta [9], [10].