Sputtr.com | Alternative Search Engine

Podlieha

MONSTERS LIVE FOREVER™ LIMITED WARRANTY

Tento yYrobok podlieha predpisom Eur6pskej unie, ktore sa vz ahuju na opatovne pouzitie arecyklaciu pouzitYch elektriCk)/ch aelektronick)/ch zariadenf.

- User

Prevádzka podlieha dvom nasledu júcim podmienkam: (1) toto zariadenie môže spôsobiť škodlivú interferenciu a (2) toto zari adenie musí akceptovať akúkoľvek prijímanú interferenciu, a to vrátane interferencie, ktorá

Kotrecova_Alexandra__1360_

Rovnako k liberalizácii právnej úpravy dochádza pri úprave vzťahov k malolet˝m deťom v konaní obligatórne spojenom s konaním o rozvod. 6 Úprava pomerov rodičov k malolet˝m deťom môûe byť nahradená dohodou, ktorá podlieha schváleniu súdu (to neplatí pre dohodu o styku rodičov s ...

SETTING PITS STRESSED ELEMENTS IN THE LANDSCAPE OF THE MIDDLE ...

Je vodohospodárskou stavbou, spravidla v prehradenom údolí a jeho hrádza podlieha bezpečnostnej vodohospodárskej kontrole. Sludge are gradually massing, they can have thickness of several ten meters.

LIE¨BA REUMATOIDNEJ ARTRIT˝DY MONOKLONOVOU PROTIL`TKOU ...

Exprimuje sa ako membrÆnov˝ proteÌn s†relatÌvnou hmotnosùou 26 kD, ktor˝ podlieha proteol˝ze a†uvoæÚuje sa vo forme monomØrov Øho proteÌnu so 157 aminokyselinami.

Pre realizáciu stavby produktu Portoforte nie je potrebné ...

Legislatívna úprava pre SR: Portoforte 90 a 150 Pre realizáciu stavby produktu Portoforte nie je potrebné vydanie stavebného povolenia , ale podlieha ohlasovacej povinnosti príslušnému

Katedra Filozofii Wydziaø Psychologii Wy&sza Szkoøa ...

Rozhodne to však nebol iak, ktorý myslite*sky kráNa len v š*apajach svojho uNiteWa, teda: niekto, kto len berie a nepridáva, resp. kto len podlieha a neprekonáva.

ISI DealWatch release latest league tables for Emerging ...

Napríklad, predaj pozemku vo vlastníctve štátu zahraničnej právnickej osobe podlieha predchádzajúcemu súhlasu kabinetu ministrov, a v určitých prípadoch i ukrajinskému parlamentu (v prípade predaja štátom vlastnených pozemkov okrem pozemkov, na ktorých sa nachádzajú objekty ...

(Microsoft Word - 14_2010 - kone\350n\375.doc)

V˝chodiská Rizikové sexuálne správanie podlieha spolo*ensk˝m normám a kultúrnym tradíciám, ktoré uû striktne nekontrolujú ich dodrûiavanie z h*adiska sexuálneho a reproduk*ného správania.

asti Štefan Kimli - ných prác uebné texty – vybrané

© Štefan Kimlika 2005 – Metodika písania vysokoškolských a kvalifikaních prác Tento text slúži len na študijné úely a akékovek rozmnožovanie a šírenie podlieha autorským právam a je možné len so súhlasom autora