Sputtr.com | Alternative Search Engine

Podstanicama

Centralni sistem za nadzor i upravljanje

Prednost i zna Prednost i zna čaj integracije CSNU-a čaj integracije CSNU-a •Pregled stanja svih integrisanih podsistema u objektu-Praćenje ponašanja podsistema preko generisanih vremenskih dijagrama;-Stvaranje uslova za donošenje strateških odluka u cilju postizanja ušteda u ...

RASPODELA TROŠKOVA GREJANJA STAMBENIH ZGRADA ODRE * IVANJEM ...

Od suštinskog je zna*aja zakonskim putem obavezati preduze*a za daljinsko grejanje da, uz postojanje odre*enog prelaznog perioda, instaliraju mera*e toplotne energije (kalorimetre) u svim podstanicama, na granici primarne i sekundarne mre e (kod izmenjiva*a toplote ili individualnog kotla) i pre*u na ...

EGE 503 final

Uz to, kako se u posljednje vrijeme sve viπe pozornosti posveÊuje smanjenju potroπnje energije, primjena najsuvremenijih rjeπenja kao πto su frekvencijski upravljane crpke u toplinskim podstanicama zgrada polako postaje nuænost.

Kontaktne mre e i podstanice jednofaznog sistema vuče

Prvi način sastoji se u direktnoj proizvodnji električne energije jednofaznog napona 110 kV, 16 2/3 Hz u elektranama, razvođenju do elektrovučnih podstanica i sni avanju napona 110 kV na 15 kV u elektrovučnim podstanicama (sl. 1.).

KONTAKTNE MREŽE JEDNOSMERNE STRUJE - S A D R Ž A J: 1. KONT ...

2.1 Kontaktni provodnik Veza kontaktne mreže sa elektrovučnim podstanicama ostvaruje se napojnim vodovima. Deo kontaktne mreže koji služi za vezu sa lokomotivom jeste kontaktni provodnik.

DP ELEKTRA BJELOVAR

Oprema instalirana u podstanicama: - mjerni pretvarači, - numerički releji, - daljinska stanica, - komunikacijsko kontrolni uređaj. Telekomunikacijska oprema:

-INŽENJERING

crpne stanice-retenzije (CS), kao podstanicama. Kontrolni centar (KC) je baziran na primeni PC računara Fujitsu-Siemens (Esprimo P5915) sa

PLA$ JAV$E $ABAVKE

... mašinskoj radionici 2,000.00 0.043% Remont kompresora sa ugradnjom rez.djelova 2,500.00 0.054% Remont dupleks automatskih omekšivača vode 1,500.00 0.032% Remont UPS7ova u trafostanici 2,500.00 0.054% Remont agregata 4,500.00 0.096% Usluga baždarenja ventila sigurnosti u kotlarnici i podstanicama ...

PROGRAM PROGRAMME

ANALIZA KONCEPTA SA SPRATNIM PODSTANICAMA ANALYSIS ON FLAT STATION CONCEPT Jan Eric Thorsen, Danfoss District Energy, Nordborg, Denmark 7. TENDENCIJE U OBLASTI DALJINSKOG GREJANJA U EVROPSKOJ UNIJI DISTRICT HEATING TRENDS IN EU Michal Vimr, Finterm Praha - KWH pipe a.s., Prague, Czech Republic 8.

Procjena investicije i ušteda - Priprema potrošne tople ...

... periodu od po'etka travnja do kraja listopada, a maksimalni kapacitet je 19.440 no*enja mjese'no. Za pripremu potrošne tople vode koristi se ekstra lako lo ivo ulje (ELLU) u iznosu oko 35.000 l/god iz centralne kotlovnice iz koje se putem toplovoda toplina transportira prema toplinskim podstanicama ...