Sputtr.com | Alternative Search Engine

Podsustavi

RASPORED REFERATA PO SEKCIJAMA I GRUPAMA/LIST OF PAPERS

podsustavi/section ii: subsystems sekcija ii.: podsustavi/section ii: subsystems grupa b1 – izolirani kabeli group b1 – insulated cables b1-01

UTJECAJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA NA MANAGEMENT LOGISTIKE

„Tijek informacija i podsustavi u logisti !kom informacijskom sustavu“ 6 u centru jednog gospodarskog sustava postavljen je „logisti !ki informacijski sustav ...

ULOGA INTERNE REVIZIJE U POVE ANJU KVALITETE POSLOVANJA PODUZE A U ...

zavisni dijelovi ili podsustavi ukupnoga političkog i ekonomskog sustava postavljaju odre-đene ciljeve koje nastoje ostvariti. Podloga za ostvarivanje tih ciljeva i ...

Skladišta 29

transport, distribucija itd.), podsustavi prodaje, podsustavi proizvodnje (upravljanje i kontrola proizvodnje, praæenje radnih naloga, praæenje projekata, upravljanje

th 8. savjetovanje HRO CIGRÉ/ HRO CIGRÉ Session Cavtat, 4. 8 ...

PODSUSTAVI/SECTION II: SUBSYSTEMS GRUPA B1 – IZOLIRANI KABELI/GROUP B1 – INSULATED CABLES B1-01 Darko Babić, Tomislav Lederhas, Antun Mateljan, Marko Šoštarić

Pregled brodogradnje trgovačkih brodova u svijetu

podsustavi u sklopu globalnoga gospodarskog sustava. Na porast potražnje za trgova čkim brodovima na svjetskom tržištu neke su velike brodogra đevne korporacije ...

Osnove prijevoza i prijenosa

PROMETNE GRANE KAO PODSUSTAVI PROMETA Promet se može definirati kao izrazito složeni dina mi čki sustav kojeg sa činjavaju slijede ći podsustavi:

Annual Report 2002 Godiπnji izvjeπtaj

tani su svi procesi i podsustavi, s posebnim naglaskom na procjene svih varijanti strategija razvoja duhanskog poslovanja i njegovih dijelova. U æariπte pozornosti

BEŽIČNI OSJETILNI ČVOR NOVE GENERACIJE - DIPLOMSKI RAD br. 3

Najprije je opisan koncept bežičnog osjetilnog čvora, tipični podsustavi i zahtjevi bežičnog čvora te dani primjeri bežičnih osjetilnih čvorova.

Barbara Pavelić Grbić

TISPAN R1 specifikacije se temelje na 3GPP IMS standardu za SIP aplikacije, ali pridodani su i funkcijski blokovi i podsustavi za ne-SIP aplikacije.