Sputtr.com | Alternative Search Engine

Poduze

Prof. dr. sc. Nataša Šarlija Prof. dr. sc. Stipan Penavin ...

PREGLEDNI RAD UDK 347.736(497.5):519.246.8 Prof. dr. sc. Nataša Šarlija Prof. dr. sc. Stipan Penavin Martina Harc, dipl. oec. PREDVI ANJE NELIKVIDNOSTI PODUZE!

INFORMACIJSKI SUSTAVI UPRAVLJANJA KVALITETOM

Baza podataka sadr`i organizirane podatke u jednom poduze}u integrirane u jednu cjelinu, me|usobno povezane relacijama (relacijske baze podataka) i modelima upravljanja (UIIS), koji na temelju pra}enja stanja daju prognozu o o~ekivanom pona{anju proizvodnog sustava na neku od planiranih ili poduzetih ...

e „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioni ...

poduze će „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioni čko društvo Mostar. with application from August 1 st , 2010 are the following:

INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 2005 ...

Jedinica u sastavu preduze*a/poduze*a je dio preduze*a/poduze*a (radionica, pogon, odjeljenje, i sl.) koji obavlja istu ili razli*itu djelatnost kao i preduze*e/poduze*e u *ijem je sastavu, na istoj ili razli*itoj lokaciji.

Zaštita okoliša

Ba-rem tako tvrdi Saša Avirovi¸, dipl. ing. graˇ, voditelj službe ˛isto¸e U Gradskome komunalnom poduze¸u ˝akom d.o.o. iz ˝akovca, koji je o tome s grupom suradnika iz mati˛-noga poduze¸a (Željkom Hozjanom, ing. prom., i Ninom ˚ubi¸em, teh. prom.). predstavio stru˛ni rad na 10. meˇunarodnom ...

This report is prepared by CEPOR's experts SLAVICA SINGER (Ph ...

Na vrhu nasl. str.: Support to promotion of reciprocal understanding between the European Union and the Western Balkans. ISBN 953-99154-2-2 1. Lauc, Boris I. Mala poduze}a -- Hrvatska 450330045

UPITNIK ZA KLIJENTE - FIZI * KE OSOBE CUSTOMER INFORMATION ...

... Broj ra*una u banci: _____ (Bank:) (Account number:) DODATNI PODACI - OTHER INFORMATION Vrsta zaposlenja / Job description Vrsta poslodavca / Type of company a) Zaposlen - permanent job a) Javno poduze*e - public company b) Student - student b) Privatno poduze*e - private company c ...

BI i ERP: Kako (u praksi) spojiti dva svijeta?

24.9.2009 SAP Business Objects 09 6 Potrebe i segmentacija tr išta z Potrebe: ã Proširenje mogu¸nosti izvještavanja u poduze¸u, æ spajanje razli˛itih podru˛ja izvještavanja ã Izrada periodi˛kih izvještaja za upravu (plan/izvršenje, indeksi, pokazatelji) i srednji mened ment ã Planiranje, prosudbe ...

Zbirni pregled

Zbirni pregled za 1959.-2003. = Cumulative Summary for 1959-2003 187 1(1959) Balansiranje parnih termokompresora V. Brlek4 Proizvodnja koljen~astih osovina za diesel motore F. Vodenik13 Uloga konstruktora u poduze}u D. Nikonenko20 Sivi lijev kao konstrukcioni materijal N. Male{evi}25 Balansiranje parnih ...

Metric ERP/CRM software

Topologija Predla*~emo da koristite Terminal servis topologiju mre*~e u va*aem poduze**u. To zna*i da se aplikacija (Metric ERP) nalazi samo na jednom serveru na koji su spojena ostala ra*unala putem Terminal servisa.