Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pogodan

Aksijalni krovni ventilatori sa vertikalnim izduvavanjem

- Trofazni asinhroni motor je izraðen po IEC34IEC72 i 89/392 EEC-89/336 EEC-93/23 EEC standardima, CE kvalifikovan, B3 forma, IP55,motor klase F. Pogodan je za S1 re im (neprekidan rad pri stalnom optereæenju).

Beta receptor blocker and erectile function: nebivolol ...

Nebivolol poveÊava oslobaanje NO i pogodan je i za lijeËenje sistoliËke AH, poglavito u odno-su na druge beta-blokatore. 5,6 Problem ZS predstavlja znaËajan javnozdravstveni prob lem, unatoË svim poduzetim mjerama prevencije i suvre-menog lijeËenja temeljenog na smjernicama.

SURGICAL TREATMENT OF PERTROCHANTERIC FRACTURES USING ...

Spoljna fiksacija je minimalno invazivna metoda pogodna za lečenje pacijenata, lošeg zdravstvenog stanja, sa pertrohanternim prelomom a fiksator po Mitkovicu je pogodan za kratkotrajnu intervenciju (9 min u proseku).

Aksijalni ventilatori malih kapaciteta Small capacity axial fan

Dostupno 4. modela.Glavna karakteristika BASIC serije ventilatora je konkurentna cena.Pogodan za transport èistog vazduha do maksimalne temperature od 40 °C.

Aksijalni krovni ventilatori Axial roof fans

VERZIJE : BA 10x177: Pogodan za EUROONDA krovne ploèe sa debljinom profila 51mm, sa razmakom valova 177mm, nagibom od 10% po propisu UNI3949/77 i ISO R936.

LUKE NAUTIČKOG TURIZMA U HRVATSKOJ I STRATEGIJA LOKALNOGA ...

Posebni uvjeti regulirani Pravilnikom koje sidrište mora imati jesu sljedeći:-dio vodenog prostora pogodan za sidrenje plovnih objekta,-jedan uređen interventan privez s opremom za privez plovnoga objekta.

1 Upustvo za instalaciju DUpustvo za instalaciju D-Upustvo za ...

Pogodan je za sve koji žele da budu stalno online na Internetu, naročito za korisnike koji imaju više računara. Postupak instalacije routera je jednostavan.

Razlike izmeðu rasterskog i vektorskog crteža

Zbog toga je potrebno skenirani rasterski crte` "vektorizirati", tj. prevesti u oblik kakav je pogodan za dalju upotrebu u CAD procesu. Klju~ne rije~i: CAD, skeniranje, vektorizacija USE OF PAPER DRAWINGS IN CAD PROCESS BY MEANS OF VECTORIZATION Samir Leme{, BSc.Mech.Eng., assisttant, Faculty of ...

POSSIBILITIES OF TRANSPORTATION OF HYDRO-STOWING IN THE FORM ...

S obzirom na činjenicu da na svakom rudniku postoje velike količine jalovine, deponovane na jalovištima koja predstavljaju potencijalnu opasnost po ivotnu sredinu, kao veoma pogodan materijal za zasip se koristi flotacijska jalovina.

STUDENTSKO VREDNOVANJE PRAKTI**NE NASTAVE NA LOGOROVANJU

Naj*e{**e se koristi u*~e ili ko-nop ili neki drugi pogodan materijal. • Sportsko-rekreativne aktivnosti Organizacija sportsko-rekreativnih aktivno-sti pru*~a mogu**nost zadovoljavanja i razvijanja potreba i navika za iskori{tava-njem slobodnog vremena kroz sportske i rekreativne aktivnosti tokom ...