Sputtr.com | Alternative Search Engine

Poimenuj

**Poimenuj deûele, ki so se izoblikovale na Slovenskem konec ...

Poimenuj deûele, ki so se izoblikovale na Slovenskem konec 15. stoletja. **Kako so si oblast delili deûelni glavar in deûelni stanovi? **S kakönim namenom so ustanovili Notranjo Avstrijo?

Preverjanje znanja - Geografija - 8. razred

Poimenuj in po posameznih delih Afrike razvrsti predstavnike posameznih ras! 18. Kat era dva dela sestavljata Severno Afriko (A 122-123) ? 19. Poimenuj naravne enote Sever ne Afrike (A 122-123) !

RAZISKUJEM

B. Poimenuj rimske province, ki so nastale po punskih vojnah. C. Kdaj so Rimljani razširili svoj vpliv v vzhodno Sredozemlje? Kako se je širil rimski

Travniki na Cerkniškem jezeru

Skiciraj dve vrsti trav in ju poimenuj. _____ _____ Napiši še imena ostalih travniških rastlin, ki si jih našel:

Tehnika in tehnologija

a) Poimenuj funkcijo, ki so jo opravile naprave pri prvem postopku. Odgovor zapiši na črto. _____ snemanje fotografije v računalnik _____ b) Poimenuj funkcijo, ki so jo opravile naprave pri drugem postopku.

LJUBLJANICA, reka sedmerih imen

Poimenuj kraška polja ob Idrijski prelomnici v porečju reke Ljubljanice. Glej karto porečja Ljubljanice na 1. strani. Pomagaj si z ustreznim zemljevidom ter učnim gradivom

Vzemi v roke barvice in pomagaj oûiveti VreËka, Smetka in ...

Poimenuj izdelke, ki nastanejo iz odpadne kartonske embalaûe za ûivila (glej drugo sliko). Je Ëudo? A verjemi! V izdelke nove spet smo narejeni.

Download

V krogce vpiši ustrezne številke: 1 - Ind 2 - Ganges B. Poimenuj najpomembnejše mesto, ki je označeno s kvadratom. C. Kaj je omogočilo razvoj civilizacije ob Indu?

DecimalnaStevila_01

ZAPIŠI*PET*ULOMKOV*Z*IMENOVALCEM*10*IN*JIH*POIMENUJ.* 10 2 * * dve desetini 10 17 * * sedemnajst desetin 10 5 * * pet desetin 10 12 * * dvanajst desetin 10 30 * * trideset desetin 3.

Preizkusi se

44 Preizkusi se Preizkusi se 2. 8 2. 8 1. Oglej si zemljevid Slovenije, nato preberi vpraπanja, razmisli, poveæi spoznanja in sestavi odgovore. a) Na zemljevidu poiπÿi in poimenuj podroÿja, kjer najpogosteje uspeva smrekov gozd.