Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pojasu

MERILA ZA KATEGORIZACIJO JAVNIH CEST

RS br.: 19/99-460) • Uredba o regulisanju visine naknade za postavljanje natpisa u zaštitnom pojasu puta (S.g. RS br.: 19/99-461) • Odluka o visini godišnje naknade za puteve, koja se plača pri registraciji vozila na motorni pogon i raspodeli sredstava od te naknade između direkcije za puteve i ...

NESTANAK INSTITUTA OTVORENOG MORA U JADRANU

Nadalje, u gospodarskom pojasu obalna dr ava ima jurisdikciju za podizanje i uporabu umjetnih otoka, uređaja i naprava, za znanstveno istra ivanje mora, za zaštitu i očuvanje morskog okoliša, te druga prava po Konvenciji.

Veterinarski fakultet Sarajevo - Casopis Veterinaria Vol. 52 ...

U proučavanom ekosistemu ribolov je obavljen i u obalnom pojasu elektroagregatom marke "Honda" EZ 2.200, jačine 2 kw. Na ovaj način je uzorkovanjem obuhvaćeno 439 m² vodene površine.

Hrvatska

Grad se prostire na oko 28 četvornih kilometara u priobalnom pojasu, oko 15 km dugom i oko 2 km širokom, a nalazi se između mora i izduženog primorskog grebena, prosječne visine od oko 300 m nadmorske visine.

PREVENCIJA POVREDA- RAMENA

PREVENCIJA POVREDA- nauči kako ostati zdrav PREVENCIJA POVREDE RAMENA I LEĐA Dobro je poznato i zasigurno već dokazano, da su opsežan program razvijanja snage, izdržljivosti,

Epidemiološke karakteristike crijevnih zaraznih oboljenja i ...

Obojenje se u umjerenom klimatskom pojasu, gdje se nalazi i BiH, najčešće javlja u jesen. Pojava obo-ljenja zavisi od sanitarnog stanja okoline, higi-jenskih navika i brojnosti kontaktne skupine.

HRVATSKO RIBARSTVO CROATIAN FISHERIES

Struktura i veličina ribolovne flote slične su onima drugih zemalja Sredozemlja - ribolov obavlja velik broj relativno malih plovila u uskom obalnom pojasu, a prosječna je starost plovila više od 25 godina.

Historijska traganja br 4 print

je.i.ustanak.u.dinarskom.pojasu.ugušen,.a.i.slava.za.to.pripala.bi.Germaniku.. Teške.borbe.u.proljeće.9..godine.n..e..na.sjeverozapadnoj.bojišnici.i.pored.

ANALIZA UČINAKA DIGITALNOG ODAŠILJANJA TELEVIZIJE NA ...

Ugovor: Ugovor o izradi studije: Analiza učinaka digitalnog odašiljanja televizije na spektar frekvencija u VHF i UHF pojasu , zaključen je 8. srpnja 2009. godine pod brojem: HAKOM - 14/09, klasa 740-06/08-04/11; urbr. 251-67/312-09/12 (FER), između Hrvatske agencije za poštu i ...

ZAKON

Na javnim putevima se mogu sticati prava kori{}ewa i prava slu`benosti za postavqawe objekata i ure|aja od javnog interesa, pod uslovom da ostvarena prava ne ugro`avaju nesmetano i bezbjedno odvijawe saobra} aja i ne nanose {tetu putu, putnim objektima i putnom pojasu. ^lan 4.